Følgepraksis del 1 (LPRA20)

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet eller videregående skole. I praksis og aktiviteter på campus skal studentene få kunnskap om for eksempel undervisningsmetoder, elevoppgaver, læremidler, læringsmål og vurdering. De skal alene eller sammen med medstudenter planlegge og gjennomføre minst en undervisningsøkt med en klasse eller gruppe elever.

Emnet består av en praksisperiode på ti dager i høstsemesteret i andre studieår.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

LPRA20

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter praksisperioden i høst- og vårsemesteret skal studentene

  • ha kjennskap til ulike sider ved lærerrollen
  • ha kjennskap til arbeidsmåter, læremidler og elevforutsetninger

Ferdighet

Studenten skal

  • kunne observere læring og undervisning
  • alene eller sammen med andre studenter kunne planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning
  • kunne samhandle med elever og kolleger

Generell kompetanse

Studenten skal

  • være kjent med lærerens varierte arbeidsoppgaver i fag
  • kunne håndtere tilbakemeldinger fra praksislærer og medstudenter
  • kritisk kunne vurdere egen og andres praksis

Forkunnskapskrav

LPRA10 Observasjonspraksis

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 2 Uker Bestått/ Ikke bestått

All praksis er obligatorisk, og det er krav om 100 prosent deltakelse.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske krav

Det er krav om 100 prosent tilstedeværelse i praksis for å få bestått.

Praksisperioden inkluderer forberedelse, gjennomføring, etterarbeid og vurdering. Alle de obligatoriske komponentene i emnet må være godkjent.s

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Emneansvarlig:

Ketil Knutsen

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto