Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under utøvelse og veiledning av en erfaren lærer.

Emnet består av en praksisperiode på 7 uker i 3. studieår.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

LPRA40

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter praksisperioden skal studentene

  • ha kunnskap om måloppnåelse i læringsarbeid, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer på ungdomstrinnet i grunnskolen eller i den videregående skole
  • ha kunnskap om ulike sider ved lærerrollen, undervisningsarbeid og skolen som organisasjon

Ferdighet

  • alene og sammen med andre kunne planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring
  • kunne utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse
  • kunne bruke digitale hjelpemidler i undervisningen

Generell kompetanse

  • kunne reflektere over fag, mål for undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner
  • kunne vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
  • kunne kommunisere godt med elever, kolleger og andre samarbeidspartnere
  • kjenne til hva som hemmer og fremmer måloppnåelse

Forkunnskapskrav

All tidligere praksis må være bestått.

Anbefalte forkunnskaper

LPRA10 Observasjonspraksis, LPRA20 Følgepraksis del 1, LPRA30 Følgepraksis del 2

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 7 Uker Bestått/ Ikke bestått

All praksis er obligatorisk. Det er krav om 100 prosent deltakelse for å få bestått.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Emneansvarlig:

Ketil Knutsen

Praksis

Kun én av de to 7-ukers praksisperiodene kan gjennomføres på en eventuell egen arbeidsplass.

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto