Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.

Emnet består av en praksisperiode på 7 uker i 4. studieår.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

LPRA50

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter praksisperioden skal studentene

 • ha kunnskap om måloppnåelse i læringsarbeid, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer på ungdomstrinnet i grunnskolen og den videregående skole
 • ha kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole-hjem-samarbeid
 • ha kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeidet i praksisskolen

Ferdighet

Etter praksisperioden skal studentene

 • alene og sammen med andre kunne planlegge, tilpasse, variere og begrunne ulike undervisningsmetoder, gjennomføre og vurdere opplæring
 • kunne utvikle mål for opplæringen, vurdere elevenes måloppnåelse og kunne være tydelig leder og lede læringsarbeid tilpasset ulike elever
 • kunne kommunisere og samarbeide med alle parter i opplæringssystemet
 • kunne bruke digitale verktøy i undervisningen

Generell kompetanse

Etter praksisperioden skal studentene

 • kunne vurdere og reflektere over fag, undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner
 • kunne uttrykke bevissthet om forventningene om å delta i forsknings- og utviklingsarbeid
 • kritisk kunne vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • kunne bygge gode relasjoner og kommunisere godt med elever og kolleger
 • ha innsikt i i ungdomskultur og sosialisering
 • kunne identifisere, håndtere og forebygge brudd på normer og regler
 • kjenne til hva som fremmer og hemmer måloppnåelse

Forkunnskapskrav

Må ha bestått tidligere praksis.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 7 Uker Bestått/ Ikke bestått

All praksis er obligatorisk. Det er krav om 100 prosent tilstedeværelse i praksis for å få bestått.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Emneansvarlig:

Ketil Knutsen

Praksis

Kun én av de to 7-ukers praksisperiodene kan gjennomføres på en eventuell egen arbeidsplass.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto