Hinduisme, buddhisme og islam (LREL185)

Hinduisme og buddhisme har et felles opphav i Sør-Asia og hatt stor påvirkning på hverandre i deres formative periode i klassisk tid. Islam er oppstått i Midtøsten, og er i likhet med hinduisme og buddhisme en global religion som virker inn på politikk, samfunnsliv og hverdagsliv.

Emnet gir en innføring i hinduisme, buddhisme og islam. Både religionenes historie og deres nåtidige, globale utforming blir belyst, med et hovedfokus på samtidsperspektiver.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

LREL185

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en innføring i hinduismen, buddhismen og islam. I tillegg vil vi også tematisere sikhismen i pensum og undervisning. Både religionenes historie og deres nåtidige, globale utforming blir belyst. Det legges vekt på religionenes ulike framtredelsesformer relatert til en nyansert religionsforståelse. Emnet gir studentene redskaper til å forstå ulike syn og praksiser i religionene, blant annet hvordan hellige tekster oppfattes, brukes og fortolkes, hvordan religion uttrykker seg i ritualer og inngår i hverdagslige sammenhenger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om

  • sentrale trekk ved historie, mangfold og praksis i hinduisme
  • sentrale trekk ved historie, mangfold og praksis i buddhisme
  • sentrale trekk ved historie, mangfold og praksis i islam

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • bruke kunnskap om hinduisme, buddhisme og islam til å drøfte utviklingen av disse religionene og deres roller i moderne samfunn
  • drøfte hvordan hinduistiske, buddhistiske og islamske hellige tekster og religiøs praksis forstås og fortolkes i sine respektive tradisjoner

Generell kompetanse

Etter å ha fullført studiet skal studenten

  • kunne formidle sentralt fagstoff innen hinduisme, buddhisme og islam og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
  • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
  • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Semesteroppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 45/100 7 Uker Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 55/100 5 Timer Bokstavkarakterer

Innleveringsoppgaven skal være på 2000 ord +/- 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

3 innleveringsoppgaver

Innlevering av tre korte oppgaver.

Gjennom semesteret vil studentene få utlevert totalt tre korte oppgaver knyttet til emnets læringsutbytter, pensumlitteratur, nettressurser og forelesningstema. Disse må besvares og godkjennes innen angitt frist før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jon Skarpeid

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Forelesninger

Drøfte spørsmål i grupper/seminarer

Studere tekster og estetikk, og samtale om disse i grupper og plenum

Bruk av digitale verktøy står sentralt i alle arbeidsformene

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet (LREL175_1) 10
Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet (REL175_1) 10
Religionsvitenskap (REL130_1) 5
Hinduisme, buddhisme, jødedom og islam (REL150_1) 7.5
Hinduisme, buddhisme, jødedom og islam (MREL150_1) 7.5
KRL Grunnfag G2A: Andre religioner og livssyn (HU0213_2) 7
KRL Grunnfag G2B (HU0214_1) 5
Religionshistorie (KRL140_1) 7
Religionshistorie (ÅKR140_1) 7
Religionsvitenskap, jødedom og islam (REL115_1) 5

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto