Numerisk modellering 1 (MAF310)

Emnet gir en innføring i numerisk matematikk, med grunnleggende teori og metoder for løsning av numeriske beregningsoppgaver med og uten bruk av datamaskin.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MAF310

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Kurset skal gi en innføring i grunnleggende teori og metoder for løsning av beregningsoppgaver med og uten datamaskin. Analyse av avrundingsfeil og avbruddsfeil. Løsning av lineære likningssett med Gauss-eliminasjon og iterative metoder. Behandling av overbestemte likningssett med minste kvadraters metode og normallikninger. Interpolasjon med polynom: Lagranges og Newtons formler. Linearisering med anvendelser på studier av feilforplanting. Ikkelineære likninger: Halveringsmetode, fikspunktiterasjon og Newton_Raphsons metode. Numerisk behandling av rekker og sekvenser: langsom, geometrisk og hurtig konvergens. Numerisk integrasjon og derivasjon. Numerisk behandling av ordinære differensiallikninger: eksplisitte og implisitte metoder. THE NORWEGIAN TEXT IS NOT UP TO DATE

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten

  • Ha kjennskap til fundamentale algoritmer og begreper i numerisk matematikk
  • Kunne anvende disse begrepene for analyse av feilforplanting, løsning av likninger og differensiallikninger

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Mekanikk, FYS102 Fysikk for data/elektro, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 Bokstavkarakterer Godkjent enkel kalkulator

Skriftlig slutteksamen med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger

To obligatoriske innleveringer; godkjent/ikke-godkjent

Begge må være bestått for å få adgang til skriftlig slutteksamen

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Eero Aleksi Kurkela

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

4 timer forelesning og øvelser/uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Numerisk modellering (MAF300_1) 5

Åpent for

Bachelornivå på det Teknisk-Naturvitenskapelige fakultet

Masternivå på det Teknisk-Naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto