Kunnskapsperspektiver og vitensposisjoner i arbeid med utsatte barn, unge og deres familier (MBA101)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MBA101

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet retter oppmerksomheten mot sentrale kunnskapsperspektiver i arbeid med utsatte barn, unge og deres familier og vitenskapsteoretiske posisjoner for kunnskapsforståelse- og utvikling. Sentralt i emnet er hvordan teoretiske perspektiver, profesjonskunnskap og vitenskapsteoretiske posisjoner har betydning for kunnskapsforståelse, kunnskapsanvendelse og kunnskapsutvikling. Gjennom emnet skal studentene trenes i kritisk refleksjon omkring kunnskap og kunnskapsanvendelse, med utgangspunkt i overordnede vitenskapsteoretiske perspektiver, teoretisk kunnskap og i lys problemstillinger barnevernsarbeidere møter i sitt arbeid med barn, unge og deres familier. Sentrale temaområder i emnet er sosialfaglige- og velferdsteoretiske perspektiv, profesjonsteoretiske- og etiske perspektiver, og vitenskapsteoretiske perspektiver som er aktuelle for kunnskapsutvikling, kunnskapsforståelse og barnevernfaglig arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om sentrale faglige og politiske diskurser som har hatt og har betydning for utviklingen av barnevernet og for faglige innsatser rettet mot barn, unge og deres familier.
 • har avansert kunnskap om sentrale perspektiver for arbeid med barn, unge og familier og ulike anvendelsesområder for barnevernfaglig kunnskap
 • har inngående kunnskap om barn og unges psykologiske og sosiale utvikling, og den betydning relasjonelle og kontekstuelle faktorer har for barns utvikling og livssituasjon.
 • har inngående kunnskap om hvordan levekår, utenforskap og andre sosiale forhold virker inn på barn og familiers hverdagsliv og livsutfordringer
 • har avansert kunnskap om den profesjonelle rolle og profesjonelt ansvar, og kan reflektere over hvordan egne verdier og kunnskapsforståelser innvirker på arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner

Ferdigheter

Kandidaten:

Kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i sentrale vitenskapsteoriske posisjoner og hvordan vitensposisjoner får betydning for kunnskapsforståelse, kunnskapsanvendelse og kunnskapsutvikling

 • kan analysere og forholde seg kritisk til over hvordan ulike teorier bidrar til forståelse av komplekse problemområder som barn, unge og familier står i og som barnevernsfeltet er satt til å avhjelpe og løse.
 • kan analysere faglige og etiske problemstillinger, og identifisere og problematisere etiske dilemma og verdikonflikter profesjonsutøvere står i
 • kan analysere og forholde seg kritisk til forholdet mellom teori og empiri i vitenskapelige spørsmål og problemstillinger, og ulike kunnskapsforståelsers betydning for profesjonell praksis
 • kan analysere barnevernfaglige problemstillinger med utgangspunkt vitenskapsteoretiske perspektiver og ulike kunnskapsdiskurser

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Behersker fagområdets uttrykksformer og kan analysere og kommunisere sentrale barnevernfaglige og vitenskapsteoretiske problemstillinger
 • Kan anvende kunnskaper og ferdigheter på måter som anerkjenner kontekstuelle og strukturelle forhold i problemforståelse og i relasjonell samhandling

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer

4 dagers individuell hjemmeeksamen, 3500 ord eksklusive forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig gruppeoppgave, Muntlig presentasjon av gruppeoppgave i plenum

Alle obligatoriske aktiviteter (3) må være godkjent for at studenten kan ta eksamen i emnet. Godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Skriftlig gruppeoppgave på 1500 ord +/- 10%, eksklusive innholdsfortegnelse og litteraturliste. Referansestil: APA 7th. Gruppeoppgave knyttes til refleksjon over pensumlitteratur.

Muntlig presentasjon av gruppeoppgaven i plenum.

75% Nærvær i obligatorisk undervisningsopplegg: 75% nærvær i obligatorisk undervisningopplegg markert i undervisningsplan.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tina Bojovic

Emneansvarlig:

Ida Bruheim-Escobar

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Åpent for

Barnevernsarbeid - Masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto