Barnevernsrettslige tema (MBA102)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MBA102

Versjon

2

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, har rett til nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Formålet med emnet er å gi deltakerne avansert kunnskap om menneskerettslige og nasjonale lovverk som skal bidra til å oppfylle barns rett til hjelp, samtidig som rettssikkerheten og menneskerettighetene til barn, foreldre og eventuelt andre berørte ivaretas.

Prosessuelle garantier som kravet til et tilstrekkelig og oppdatert faktagrunnlag, dokumentasjon og begrunnelser vil bli utførlig behandlet. Juridisk og barnevernfaglig skjønnsutøvelse, og sammenhengen mellom dette blir viktige tema. Kommunikasjon mellom barnevernet og offentlige etater/private organ som har med barn å gjøre er nødvendig for å kunne fange opp barn og unge som trenger hjelp, og de rettslige rammene for slik kommunikasjon vil også bli grundig behandlet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

  • avansert kunnskap om lovgivning som skal sikre barns rett til beskyttelse og omsorg, informasjon og medvirkning.
  • avansert kunnskap om hvordan barnets beste kommer til uttrykk i lovverket og hvordan prinsippet skal vurderes i konkrete tilfeller.
  • avansert kunnskap om rettslige rammer for tverretatlig samarbeid og om andre etaters lovpålagte oppgaver, herunder regler om taushetsplikt, meldeplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergingsplikt.
  • avansert kunnskap om hvordan saksbehandlingsregler kan være med å sikre forsvarlige tjenester og tiltak etter barnevernloven.
  • inngående kunnskap om sentrale rettskilder av betydning for det barnevernfaglige arbeidet, herunder relevante menneskerettslige kilder.

Ferdigheter

Kandidaten kan

  • dokumentere og begrunne barnevernfaglige og juridiske vurderinger og beslutninger, både muntlig og skriftlig, for å sikre barns, foreldres og andre berørtes rettigheter.
  • foreta analyse av begrepet barnets beste med grunnlag i rettskildene, og anvende begrepet i barnevernfaglig arbeid samtidig som barnets og andres rettigheter ivaretas.

Generell kompetanse

Kandidaten kan

  • analysere og løse juridiske problemstillinger innen barnevernretten på en juridisk forsvarlig måte.
  • kommunisere juridiske forsvarlige analyser av barnevernrettslige problemstillinger, både med fagfolk (herunder barnevernfaglige og jurister), barn, familier og til allmennheten.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 2 Dager Bokstavkarakterer Alle

Omfang: 2000 ord, +/- 10%, inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig individuelt arbeidskrav, Nærværskrav

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan ta eksamen i emnet. Godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Skriftlig individuelt arbeidskrav: Omfang: 1200 ord +/- 10% inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Nærværskrav: 75% nærvær i obligatorisk undervisningopplegg markert i undervisningsplan.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Pia Moum Hellevik

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, gruppearbeid og presentasjoner. Digitale ressurser vil benyttes der det er hensiktsmessig.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Barnevernsrettslige tema (MBA102_1) 10
Barnevernsrettslige tema, Rettsanvendelse i barnevernsarbeid ( MBA102_1 MBA105_1 ) 15

Åpent for

Barnevernsarbeid - Masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto