Forskningsmetode (MBA103)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MBA103

Versjon

2

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Forskningsbasert kunnskap er viktig for utvikling av barnevern, for å bygge gode og kompetente tjenester til utsatte barn, unge og familier. Dette emnet skal gi studentene avansert kunnskap og ferdigheter i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Studentene vil også få kompetanse i å avdekke og formidle barnevernfaglige problemstillinger i feltet og til allmennheten. Studentene skal også få forståelse for sammenhengene mellom forskning, kunnskapsutvikling og praksis i barnevernet. Emnet skal gjøre studentene i stand til å planlegge og gjennomføre forskningsprosjekt, og til å kommunisere og reflektere kritisk rundt forskning og forskningsresultater innenfor barnevern som fagområde.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om ulike kunnskapsparadigmer og forklaringsmodeller, og betydningen disse har for valg av metodologisk tilnærming
 • avansert kunnskap om sentrale begreper innen kvalitative og kvantitative metoder, samt aksjonsforskning
 • avansert kunnskap om forsknings- og prosjektdesign, samt etikk i forsknings og utviklingsarbeid innenfor barnevern som fagområde
 • inngående kunnskap om statistiske teknikker for å innhente og analysere store datamengder.
 • inngående kunnskap om kvalitative metoder om å innhente og analysere kvalitative data.

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende kvalitative og kvantitative metoder til å kritisk vurdere og analysere eget og andres materiale.
 • kritisk vurdere metodebruk i tilgjengelig forskning på feltet, og arbeide selvstendig og systematisk med metodiske kunnskaper.
 • anvende statistisk analyse og kritisk vurdere offentlig statistikk. Kandidatene kan samle inn kvalitativt materiale og kunne kritisk vurdere bruken av kvalitative analyser i andres arbeid.
 • samle inn egne data og analysere disse på metodisk adekvate måter. Kjenne til de mulige fallgruver som kan lede til forkasting av sanne synspunkter.

Generell kompetanse

 • Kompetanse til å vurdere når kvantitativ og / eller kvalitativ forskning er hensiktsmessig, og gjøre metodiske refleksjoner knyttet til forskningsspørsmål
 • kompetanse til å reflektere kritisk over forskningsetiske spørsmål
 • kompetanse til å kommunisere, analysere og konkludere rundt faglige problemstillinger, samt til å utøve nytenkning gjennom bruk av forskningsbasert kunnskap rundt praktiske problemstillinger.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig arbeidskrav

Denne obligatoriske aktiviteten må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning vil bli trukket fra eksamen.

Skriftlig individuelt arbeidskrav: Det leveres et arbeidskrav i metode. Omfang 5 - 10 sider. Referansestil: APA 7th.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kathrine Skoland

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og selvstudium. Studentaktive, dialogiske og problembaserte læringsformer med fokus på refleksjon og analyse vil særlig bli vektlagt.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Forskningsmetoder, innovasjon og fagutvikling i barnevernet (MBA103_1) 10

Åpent for

Barnevernsarbeid - Masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto