Profesjon, organisasjon og ansvarlig lederskap (MBA104)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MBA104

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Barnevernsarbeid foregår i en organisatorisk kontekst som er preget av sterke overordnede føringer, raske endringer og stor uforutsigbarhet. Emnet har som formål å gi studentene forståelse for utøvelsen av profesjonsrollen sett i sammenheng med organisatoriske rammevilkår og relevante ledelsesutfordringer i barnevernet. Gjennom emnet skal studentene bli i stand til å kritisk evaluere og analysere:

 1. hvilken betydning rammevilkår og den organisatoriske konteksten har for yrkesutøvelsen,
 2. hvilke ledelsesteorier og -tilnærminger som er særlig relevante i barnevernsarbeid, og
 3. hvilke etiske- og moralske utfordringer som preger profesjonsrollen og ledelse av denne yrkesgruppen.

Særlig relevante teorier og perspektiver er: Offentlig styring og ledelse, endringsledelse, mangfoldsledelse, teamledelse, organisasjonsrettferdighet og emosjoner i organisasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om sammenhengen mellom overordnede politiske føringer og organisatoriske prosessers betydning for arbeid i barnevernet.
 • inngående kunnskap om ulike ledelsesdilemma som oppstår i organisasjoner med profesjonelle føringer og knapphet på ressurser.
 • avansert kunnskap om endrings- og mangfoldsledelse i offentlig sektor.
 • kunnskap om teamledelse, organisasjonsrettferdighet og emosjonelt arbeid i koordinering av tverrfaglig og tverrprofesjonelt arbeid.
 • avansert kunnskap om plikter, rettigheter, etikk og emosjoner i profesjonsrollen.

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • analysere og kritisk reflektere rundt betydningen av organisatoriske rammer i barnevernsarbeid.
 • analysere organisatoriske prosesser og relevansen av ulike ledelsestilnærminger i barnevernsarbeid.
 • planlegge endringer og anvende innovative prosesser i barnevernfaglig ledelsesarbeid.
 • analysere og anvende kunnskap om ivaretakelse av ansattes ulike behov i et særlig utsatt yrke.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan

 • kritisk reflektere rundt relevante profesjonsetiske problemstillinger.
 • anvende kunnskap om og analysere hvordan rammevilkår og organisasjonskontekst generelt innvirker på yrkesutøvelse.
 • analyse og anvende ulike ledelsestilnærminger.
 • planlegge og koordinere tverrprofesjonelt og tverrfaglig samarbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 7 Dager Bokstavkarakterer Alle

Omfang: 3000 ord +/- 10% inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppearbeid, Presentasjoner , Nærværskrav

Disse obligatoriske aktivitetene må være godkjent for at studenten kan ta eksamen i emnet. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Gruppearbeidskrav: Emneansvarlig vil kunngjøre konkrete føringer i Canvas før oppstart.

Presentasjoner: Bidrag til presentasjoner i seminar. Emneansvarlig vil kunngjøre konkrete føringer i Canvas før oppstart.

Nærværskrav: 75% nærvær i obligatorisk undervisningopplegg markert i undervisningsplan.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jan Otto Jacobsen

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og presentasjoner. Arbeid med case og casebaserte refleksjoner blir en del av gruppearbeidet.

Åpent for

Barnevernsarbeid - Masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto