Kunnskapsbasert praksis og innovasjon i barnevernet (MBA106)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MBA106

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kunnskapsbasert praksis er viktig for utvikling av kvalitet i barnevernets tjenester til utsatte barn, unge og familier. Studentene skal få forståelse for sammenhengen mellom forskning, fagutvikling og innovasjon. Emnet skal gi studentene kompetanse i å gjennomføre selvstendige utrednings- og utviklingsprosjekter innenfor barnevernsfeltet, men også sette dem i stand til å gjøre analyser og reflektere kritisk rundt forhold ved praksis og organisering i feltet. Studentene vil få kompetanse i å avdekke og formidle barnevernfaglige problemstillinger.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om forholdet mellom forskningskompetanse, brukerkompetanse og erfaringskompetanse og disse kunnskapsperspektivenes betydning for utviklingen av barnevernsfeltet.
 • inngående kunnskap om institusjonelle og organisatoriske rammevilkår for innovasjon og fagutvikling i barnevernet.
 • inngående kunnskap om innovasjon og innovasjonsprosesser i tjenesteutvikling og arbeid med barn, unge og familier.
 • avansert kunnskap om hvordan forskningsbasert kunnskap kan brukes til innovasjon, nytenkning og fagutvikling.

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere og forholde seg kritisk til forskning basert på kunnskap om metoder og kunnskapsperspektiv.
 • evaluere forhold relatert til etikk, validitet og refleksivitet i forskning på sårbare grupper.
 • bruke relevante metoder for å planlegge, gjennomføre og lede prosjekter og prosesser innenfor innovasjon og fagutvikling i barnevernet.
 • bruke forskningsbasert, erfaringsbasert og bruker basert kunnskap i fagutviklings- og innovasjonsarbeid innen barnevern.

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • anvende kunnskapen på nye områder og bruke dem i fag-, yrkes- og forskningsetiske sammenhenger.
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets terminologi.
 • kommunisere om faglige problemstillinger og validitet og reliabilitet i funn både med andre spesialister og i allmenheten.
 • bidra til faglig og metodisk fundert innovasjon og nytenking.
 • anvende kunnskaper og ferdigheter innenfor for forskningsmetoder og innovasjon til å gjennomføre forsknings- og innovasjonsprosjekter knyttet til problemstillinger innenfor barnevernsfeltet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer Alle

4 dagers individuell hjemmeeksamen, 3500 ord eksklusive forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Praksis, Skriftlig gruppeoppgave, Nærværskrav

Alle obligatoriske aktiviteter (3) må være godkjent for at studenten kan ta eksamen i emnet. Godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Praksisstudier: Bestått fire ukers praksis.

Skriftlig gruppearbeidskrav. Omfang 3000 ord (pluss minus 10 %), inkludert innholdsfortegnelse/noter, litteraturliste. Referansestil, APA 7. Arbeidskravet godkjennes/underkjennes.

Nærværskrav: 75% nærvær i obligatorisk undervisningopplegg markert i undervisningsplan og praksishefte.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Anne Katrine Folkman

Arbeidsformer

Forelesninger, praksis (4 uker), egenstudier

Åpent for

Barnevernsarbeid - Masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto