Mangfold, inkludering og barnevern i et flerkulturelt perspektiv (MBA202)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MBA202

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Målet med emnet at er studentene skal bli stand til å reflektere rundt betydningen av kulturelt mangfold og hvordan det påvirker møter mellom mennesker. Emnet vil særlig fokusere på arbeid med barn, unge og familier og hvordan deres kulturelle bakgrunn i samvirkning med andre sosiale kategorier kan innvirke på hverdagslivet generelt, og møte med hjelpeapparatet og barnevernet spesielt. Gjennom emnet skal studentene bli i stand til å kritisk reflektere over, analysere og anvende ulike diskurser, perspektiver og teorier om kulturelt mangfold. Sentrale temaområder er: kultursensitivitet, akkulturasjonsteori, interseksjonalitet, flerkulturelle perspektiver på barn og barns medvirkning, og krysskulturell påvirkning.

Læringsutbytte

Ved gjennomført emne forventes det følgende:

Kunnskaper

Studenten har:

  • inngående kunnskap om sentrale teorier og diskurser om betydningen av kulturelt mangfold og kultursensitivitet i møte med mennesker
  • avansert kunnskap om hvordan påvirkning fra ulik kulturell- og sosial tilhørighet kan innvirke på barn, ungdommer og familiers hverdagsliv
  • avansert kunnskap om hvordan flerkulturelle barn, unge og familier opplever møte med hjelpeapparatet

Ferdigheter

Studenten kan:

  • reflektere over og kritisk analysere hvordan egen kulturelle- og sosiale bakgrunn påvirker møter- og arbeid med mennesker fra ulik kulturell bakgrunn
  • analysere, anvende og forholde seg kritisk til ulike teorier og perspektiver om barn, unge og familier i et flerkulturelt perspektiv
  • analysere og forholde seg kritisk til begrepet ‘barnets beste’ i et flerkulturelt perspektiv
  • analysere hvilken betydning kulturelle forskjeller kan ha for hjelpebehov hos barn, unge og familier

Generell kompetanse

Studenten kan:

  • anvende kunnskaper og ferdigheter om flerkulturelle barn, unge og familier på nye områder
  • anvende kunnskap og ferdigheter for å planlegge kulturelt sensitive praksiser
  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre innovasjonsprosjekter i arbeid med barn, unge og familier

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MBA103 Forskningsmetoder, innovasjon og fagutvikling i barnevernet, MBA104 Profesjon, organisasjon og ansvarlig lederskap

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer

Omfang 3500 ord +/- 10% inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværskrav, Presentasjoner

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan ta eksamen i emnet. Godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Nærværskrav: 75% nærvær i obligatorisk undervisningopplegg markert i undervisningsplan.

Presentasjoner: Seminarpresentasjon i gruppe.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer.

Åpent for

Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Barnevernsarbeid - Masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto