Relasjonskompetanse, etikk og barnevernfaglige vurderinger (MBA203)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MBA203

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Barnevern er et komplekst og sammensatt fagfelt som fordrer at barnevernsarbeidere har bred kunnskap, relasjonelle ferdigheter og etisk kompetanse for å forstå og møte mennesker i vanskelige livssituasjoner. Gode faglige vurderinger i en praksiskontekst er avhengig av at barnevernsarbeidere har relasjonskompetanse og kan forvalte kunnskap i samhandling med barn, unge og familier. Dette ut fra erkjennelsen av at kunnskapssyn og egen profesjonelle rolle har betydning for og innvirkning på samhandling og samarbeidsrelasjoner med barn, foreldre og andre samarbeidspartnere. Det vil også påvirke hvordan barnevernsarbeidere engasjerer seg i endringsarbeid, og innvirke på de vurderinger og beslutninger barnevernsarbeideren gjør.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående relasjonskunnskap om relasjonenes betydning for barnevernsarbeid og for samarbeid med barn, foreldre og samarbeidspartnere
 • avansert kunnskap om hvordan ulike perspektiver på barn og barns utvikling kan ha betydning for barn, unge og familiers mulighet for medvirkning og deltakelse.
 • anvende kunnskap om kommunikasjon og relasjon i utfordrende og konfliktfylte samhandlingssituasjoner.
 • inngående kunnskap om tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid i arbeid med barn og familier i utsatte livssituasjoner.
 • avansert kunnskap om tilnærminger for barnevernfaglige vurderinger.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere og reflektere kritisk over begrepet barnets beste, og anvende kunnskap på måter som fremmer gode relasjoner til det beste for barnet
 • analysere og forholde seg kritisk til hva som virker inn på relasjoner vi inngår i, og hvordan en selv påvirker relasjonell samhandling
 • anvende kunnskap om tverrfaglig samarbeid og kan koordinere samarbeidsrelasjoner på måter som ivaretar faglig forsvarlighet, og bidrar til et helhetlig og godt koordinerte hjelpetilbud for barn, unge og deres familier.
 • analysere, kommunisere og samarbeide med barn og familier i livssituasjoner preget av kompleksitet, konflikt og kriser.
 • formidle faglige vurderinger av barns omsorgssituasjon og redegjøre for faglig skjønnsutøvelse til barn og foreldre både muntlig og skriftlig.
 • anvende kunnskap og analytiske ferdigheter i miljøterapeutisk tilnærming til barn og unge.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap på måter som fremmer gode samarbeidsrelasjoner til barnets beste og barns medvirkning - i møte med barn, foreldre, fosterforeldre og andre samarbeidspartnere.
 • kan utøve etisk dømmekraft i barnevernsarbeid og foreta analyser av egen rolle i relasjonell samhandling.
 • har avansert forståelse for sammenhengen mellom relasjonsarbeid, endringsarbeid og vurderinger i barnevernfaglig praksis.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeeksamen 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Kriterier og format for de ulike eksamensdelene i mappen angis nærmere av emneansvarlig på Canvas.Dersom studenten ikke består eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenter med bestått praksis må ikke ta praksis på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Praksis, Nærværskrav

Obligatoriske aktivitet må være godkjent for at studenten kan ta eksamen i emnet. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Nærværskrav: 75% nærvær i obligatorisk undervisningopplegg markert i undervisningsplan.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Forelesninger i plenum og refleksjon i grupper. Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og i rollespill og/eller i praktiske situasjoner.

Åpent for

Barnevernsarbeid - Masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto