Masteroppgave i barnevernsarbeid (MBAMAS)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MBAMAS

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Formålet med masteroppgaven er å gi trening i selvstendig vitenskapelig arbeid og fordypning i barnevernfaglige tema. Studenten velger selv tema, problemstilling og metodikk for oppgaven. Den enkelte student får oppnevnt en egen veileder som kan bidra med råd og hjelp i prosessen. Arbeidet med oppgaven stiller høye krav til selvstendig, strukturert og målrettet arbeid. Det forventes at arbeidet gjennomføres over et semester.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten kan:

 • inngående kunnskap om krav til form og innhold i en akademisk vitenskapelig oppgave
 • inngående kunnskap om sentrale begrep, teori og tidligere forskning innenfor tema som dekkes av masteroppgaven
 • inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer
 • avansert kunnskap om metode og metodologisk tilnærming til innhenting og analyse av data
 • avansert kunnskap om hvordan formidle og drøfte forskningsresultat
 • avansert kunnskap om kritisk analytisk tilnærming til kvalitet i barnevernsforskning

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • formulere et forskingsspørsmål som adresserer relevant problemstilling innenfor barnevernets fagområde.
 • plassere en selvvalgt problemstilling i en relevant teoretisk og forskningsbasert ramme.
 • reflektere og beskrive valg med hensyn til forskningsdesign i sammenheng med problemstillingen for oppgaven
 • drøfte og reflektere over masterstudiens validitet, troverdighet og pålitelighet, samt generaliserbarhet der dette er relevant.
 • gjennomføre analyser og presentere funn på en systematisk og vitenskapelig måte.
 • drøfte studiens funn i sammenheng med metodologiske valg, relevant teori og tidligere forskning.
 • diskutere implikasjoner av studiens funn for fremtidig forsking og praksis i barnevernet.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • gjennomføre litteratursøk og utøve kildekritikk i forhold til tekster og forskning med relevans for et fagområde.
 • ivareta og formidle sentrale forskingsetiske prinsipper
 • skrive og utforme en akademisk vitenskapelig tekst på en tilfredsstillende måte

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MBA101 Kunnskapsperspektiver og vitensposisjoner i arbeid med utsatte barn, unge og deres familier, MBA102 Barnevernsrettslige tema, MBA103 Forskningsmetoder, innovasjon og fagutvikling i barnevernet, MBA104 Profesjon, organisasjon og ansvarlig lederskap, MBA201 Vold og omsorgssvikt som komplekse problemområder i barnevernsfaglig arbeid, MBA202 Mangfold, inkludering og barnevern i et flerkulturelt perspektiv, MBA203 Relasjonskompetanse, etikk og barnevernfaglige vurderinger
MBA101 Kunnskapsperspektiver og vitensposisjoner i arbeid med utsatte barn, unge og deres familier, MBA102 Barnevernsrettslige tema, MBA103 Forskningsmetoder, innovasjon og fagutvikling i barnevernet, MBA104 Profesjon, organisasjon og ansvarlig lederskap, MBA105 Rettsanvendelse i barnevernsarbeid, MBA201 Vold og omsorgssvikt som komplekse problemområder i barnevernsfaglig arbeid, MBA202 Mangfold, inkludering og barnevern i et flerkulturelt perspektiv, MBA203 Relasjonskompetanse, etikk og barnevernfaglige vurderinger
Alle emner i studieprogrammet må være gjennomført og bestått før innlevering av oppgaven.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Masteroppgave: Den ferdige masteroppgaven skal legges fram for veileder før innlevering. Oppgaven vurderes som et forskningsarbeid. Eksamen er skriftlig. Denne skriftlige eksamen er masteroppgaven. Omfang: 20 000 - 22 000 ord. Referansestil: APA 7th. Alle øvrige deler av studiet må være gjennomført og bestått før innlevering av oppgaven. Masteroppgave vurderes av både intern og ekstern sensor.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektplan, Nærværskrav

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan ta eksamen i emnet. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Prosjektplan: Skriftlig prosjektplan på 3-5 sider. Prosjektplanen skal inneholde begrunnelse for valg av problemstilling, empirisk og teoretisk posisjonering av studien, metodevalg og begrunnelse for disse, databehandling, analyseform og forskningsetiske vurderinger. Prosjektplanen skal godkjennes av emneansvarlig for masteroppgaven i samråd med veileder. Arbeidet med prosjektplanen påbegynnes i 2. semester i forbindelse med individuelt arbeidskrav i metode-emnet, planen videreutvikles i løpet av 3. semester og prosjektplanen leveres i slutten av dette semesteret. Dette legger til rette for at studenter kan velge tematikk fra kurs i 3. semester, eller legge opp prosjekt basert på praksis og i samarbeid med praksisplassene sine.

Nærværskrav: Deltakelse som opponent og gjennom presentasjon av egen prosjektplan i skriveseminar som avholdes i starten av 4. semester. Det er nærværskrav i skriveseminarene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Siv Oltedal

Arbeidsformer

Individuelt arbeid med veiledning. Nominert veiledningstid er 10 timer. Veiledning kan foregå individuelt eller i gruppe. Det vil bli arrangert et eget skriveseminar der studentene legger fram, gir og får tilbakemelding på det skriftlige arbeidet. Veiledningen kan deles mellom hovedveileder og biveileder ved internasjonal utveksling eller ved andre særskilte forhold.

Åpent for

Barnevernsarbeid - Masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto