Vitenskapsteori og forskningsmetode (MBV160)

Emnet er første del av vitenskapsteori og metode. Tre hovedområder blir presentert: vitenskapsteori, forskningsetikk og metode. I vitenskapsteori og forskningsetikk legges det vekt på hva som kjennetegner vitenskapelig arbeid. Dette belyses fra både samfunnsvitenskapelig og naturvitenskapelig perspektiver. Ulike forskningstradisjoner vil bli presentert og diskutert.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MBV160

Versjon

2

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i vitenskapsteori, variert metodologi samt forskningsetikk. Emnet sees i sammenheng med MBV115 Barnehagen som forskningsarena. Kunnskap om design av forskningsprosjekter som er spesielt rettet mot barnehagefeltet står sentralt i emnet. Det legges vekt på å gjøre studentene i stand til selv å kritisk velge, analysere og bruke forskningsmetoder i sitt forskningsarbeid. Spørsmål som omhandler validitet, reliabilitet og forskningsetikk blir drøftet. Sentrale sider ved det å være forsker blir også problematiserte.

Emnet skal bidra til at studentene har tilegnet seg kompetanse i å utvikle et design for å kunne gjennomføre et eget forskningsprosjekt med relevant metode der de viser forskningsetisk forståelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

  • har kunnskap om vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger knyttet til forsknings- og utviklingsarbeider generelt, og innenfor det barnehagevitenskaplige kunnskapsfeltet spesielt
  • har innsikt og kunnskap om forholdet mellom teoriperspektiver og forskningsmetode
  • har kunnskap om ulike typer forskningstilnærminger som er spesielt relevante i barnehagekontekster og profesjonsutdanning

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan vurdere egen og andres forskning kritisk ut fra forskningsetiske kriterier
  • kan formulere mål/problemstilling og forskningsspørsmål for eget mastergradsarbeid
  • kan beskrive, analysere og kritisk vurdere forskningsprosessen i eget og andres mastergradsarbeid
  • kan bruke relevante digitale verktøy i datainnsamling og analysearbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan vurdere kritisk og velge forskningsdesign som er adekvat for forskning i en barnehagekontekst
  • kan presentere og diskutere ulike typer av design og forskningsmetoder

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell, skriftlig hjemmeeksamen 1/1 10 Dager Bokstavkarakterer

Individuell skriftlig hjemmeeksamen 4000 ord (+/- 10%).Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlige paper/essay , Obligatorisk tilstedeværelse minimum 70%

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav: To individuelt skriftlig paper/essay knyttet til prosjektarbeid, 2 x 1500 ord (+/-10%)

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Margrethe Jernes

Studiekoordinator:

Inger Marie Øglænd

Arbeidsformer

Emnet blir gjennomført i ulike typer seminar med forelesninger, litteraturstudier, gruppearbeid og diskusjoner. Samlingene er obligatoriske (70 %).

Vurdering for læring vektlegges underveis i studieforløpet. Det innebærer både egenvurdering, at studentene vurder hverandres arbeid og vurdering og veiledning fra faglærere.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vitenskapsteori og forskningsmetode (MBV160_1) 15

Åpent for

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto