Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

Emnet skal gi studenten en fagspesifikk fordypning. Gjennom emnet vil studenten utvikle avanserte kunnskaper og ferdigheter innenfor litteraturstudie som metode som skal brukes for å analysere en faglig problemstilling. Det tilbys forelesninger i teoretiske aspekter innen litteraturstudie som metode, samt forenklet kunnskapsoppsummering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MFF201

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

  • Faglig fordypning med litteraturstudie som metode
  • En forenklet systematiske kunnskapsoppsummering

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

  • avansert kunnskap og spesialisert innsikt i et avgrenset område relevant for utøvelse av spesialsykepleie
  • avansert kunnskap om litteraturstudie som metode.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

  • gjennomføre systematisk litteratursøk
  • planlegge et avgrenset fagarbeid ved bruk av relevante teorier og metoder i tråd med forskningsetiske normer
  • analysere faglige problemstillinger og innta en aktiv rolle i diskusjon om utvikling av profesjonen og dens plass i helsetjenesten
  • kommunisere og fremme spesialsykepleierens funksjon og ansvar i profesjonelle sammenhenger og til allmenheten

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

  • formidle og kommunisere om forskningsbasert kunnskap i møte med pasient, pårørende, helsepersonell og allmennheten
  • kommunisere og fremme spesialsykepleierens rolle og funksjon i profesjonelle sammenhenger og i samfunnet for øvrig

Forkunnskapskrav

MAN210 Anestesisykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse, MANP10 Anestesisykepleie - praksis 1, MANP20 Anestesisykepleie - praksis 2, MIS210 Intensivsykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse, MISP10 Intensivsykepleie – praksis 1, MISP20 Intensivsykepleie – praksis 2, MOP210 Operasjonssykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse, MOPP10 Operasjonssykepleie – praksis 1, MOPP20 Operasjonssykepleie – Praksis 2, MSS200 Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Individuelt litteraturstudie. Problemstillingen i litteraturstudien må bygge på egen spesialisering i et sykepleievitenskapelig perspektiv og drøftes i forhold til relevant litteratur. Det skal inneholde et systematisk litteratursøk og kvalitetsvurdering av vitenskapelige artikler. Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten på et teoretisk grunnlag videreutvikle kompetansen som er basert på de øvrige delene i studiet. Litteraturstudien skal være på 5000 ord (+/- 10%).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Irene Sirevåg

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesninger, digital undervisning, veiledning på individuelt arbeid. Emnet har et arbeidsomfang på ca. 150 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100_1) 5

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto