Hopp til hovedinnhold

Drama- og teaterkommunikasjon (MGL0080)

Drama- og teaterkommunikasjon har et klart praktisk og kunstfaglig metodisk sikte hvor studentens faglige egenutvikling står sentralt.

Faget er et kunst-, utrykks- og kommunikasjonsfag med faglig forankring i teaterkunsten og pedagogikken og er bygget opp rundt fem hovedtema som overlapper og bygger på hverandre. Disse er teaterets uttrykksformer, utforskende drama- og teaterarbeid, teaterproduksjon, fagteori og fagdidaktikk.  

Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i teater- og kunstpedagogisk arbeid. Studiet skal gi studentene grunnlag for å tilrettelegge og lede drama- og teaterarbeid i skole, læringssenter, kulturskole og andre kultur- og fritidstilbud.

Instruktørens og lærerens rolle i drama- og teaterarbeid vektlegges.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL0080

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Fagstudiet er bygget opp rundt fem tema som vil ha overlappende innhold og bygge på hverandre. De vektlegges noenlunde likt og er obligatoriske fordi det praktiske, pedagogiske og teoretiske integreres både innen og på tvers av disse fem temaene. Valg av lærestoff og arbeidsformer tar utgangspunkt i fagets egenart og dets funksjon i skole og kulturliv. Det vil bli benyttet digitale verktøy i undervisningen. Innholdet har et klart praktisk og kunstfaglig metodisk sikte, og studentenes egenutvikling i faget står sentralt.

Teaterets uttrykksformer 

Temaet gir kunnskap om grunnleggende elementer i og forutsetninger for dramatisk spill. Studenten skal få videreutvikle sin innsikt i teaterkunsten, utfolde seg med sitt engasjement, sin utforskertrang og skaperglede og få erfaring i å se muligheter og omsette ideer til handling og selvstendige utrykk.

Dette omfatter arbeid med dramaturgi, rollearbeid, skuespill og scenisk formidling. Denne innsikten anvendes i praktisk arbeid hvor studentens fantasi utfordres i arbeid med å skape teater.

Utforskende drama- og teaterarbeid

Gjennom teaterets uttrykksformer og virkemidler utforskes fagstoff, eksistensielle tema og ulike kunstneriske uttrykk. Drama- og teater som læringsform er pedagogikk omsatt i handling og fokuserer på kommunikasjon og formidling. Via utforskende drama- og teaterarbeid får studentene kunnskaper om læring gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter. Denne skapende læringsprosessen er en forutsetning for elevenes danning og identitetsutvikling. 

Teaterproduksjon

Studenten får innføring i de ulike skapende og utøvende sidene i en teaterproduksjon. Arbeid med grunnleggende dramaturgi, regi, skuespill og sceniske virkemidler står sentralt, og forholdet mellom form og innhold utdypes.

Fagteori

Temaet tar utgangspunkt i erfaringene fra det praktiske arbeidet. De faglige kunnskapene utdypes og settes i en større kunstnerisk, historisk og samfunnsmessig sammenheng. Fagteorien synliggjør forbindelser mellom skapende og utforskende praktisk arbeid og teaterkunsten før og nå.

Fagdidaktikk

Dette temaet vektlegger pedagogiske og metodiske aspekter og knyttes opp til formidlingssituasjonen og den skapende læringsprosessen i skole, kulturskole og i andre kultursektorer. Studentene skal lære seg å verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og hjelpe dem til å anvende sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen. De ulike fasene i drama- og teaterpedagogens arbeid belyses gjennom en fokusering på didaktisk tenkning i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av drama og teaterpedagogens arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

En kandidat med fullført og bestått emne har kunnskap om:

 • Sentrale drama- og teaterpedagogiske retninger og uttrykksformer
 • Læringspotensialet i drama- og teaterfaget
 • Sentrale trekk ved utviklingen av europeisk teater frem til 1700-tallet
 • Teaterfaglige virkemidler og metoder i kunstfaglig kommunikasjon
 • Mellommenneskelig kommunikasjon, samarbeid og innovasjon
 • Skapende læringsprosesser i skolen som en forutsetning for elevenes danning og identitetsutvikling

Ferdigheter

En kandidat med fullført og bestått emne kan:

 • Skape, uttrykke, oppleve, erfare og reflektere gjennom kunstfagets praksis og teori
 • Legge til rette for danning av hele mennesket gjennom estetisk utfoldelse i samspill med andre
 • Legge til rette for dybdelæring gjennom dramafagets arbeidsmåter
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere drama- og teaterpedagogiske undervisningsopplegg i tverrfaglige sammenhenger
 • Anvende teaterfaglige perspektiv og kunnskaper i praktisk arbeid med forestillinger og kunstnerisk formidling.
 • Beherske og aktivt bruke IKT som redskap i dramafaglig og vitenskapelig arbeid
 • Bruke digitale verktøy i teoretisk, praktisk og kunstnerisk formidling

Generell kompetanse

En kandidat med fullført og bestått emne:

 • Kan bidra til kreative og skapende aktiviteter i et lærende fellesskap
 • Har evne til å lede kreative prosesser, konfliktløsning og kritisk refleksjon
 • Kan være tett på samfunnsutfordringer med dets mangfold gjennom å anvende ulike drama- og teaterformer
 • Har kompetanse i endrings- og utviklingsprosesser
 • Kan formidle kunnskap gjennom estetiske virkemidler og kunstneriske uttrykk
 • Kunne anvende teaterets formspråk i utvikling av forestillinger med barn og unge
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Erfaring fra arbeid med barn og unge, drama i videregående opplæring, flerkulturelt arbeid, lektorutdanning eller studier i andre humanistiske fag. 
Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen og praktisk gruppeeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen (individuell) 1/2 1 Uker Bokstavkarakterer
Praktisk gruppeoppgave og samtale 1/2 Bokstavkarakterer

Individuell skriftlig hjemmeeksamen baserer seg på praktisk og teoretisk undervisning i dramapedagogikk og teaterkunnskap. Omfang: 3000 ord, +/- 10%.Praktisk gruppeeksamen og samtale: Studentene deles i grupper som med utgangspunkt i en gitt impuls (tekst, musikk, bilde e.l) lager en teaterforestilling på minimum 15 minutter. Det gis gruppekarakter basert på forestilling og en muntlig samtale. Den muntlige samtalen innebærer en analyse og faglig refleksjon over prosess og produkt. Begge eksamener må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Arbeidskrav, Obligatorisk tilstedeværelse 80%

Drama- og teaterkommunikasjon er et praktisk og teoretisk studium og all undervisning og veiledning er obligatorisk. Sykdom og gyldig fravær fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter skal ha 80% tilstedeværelse i faget.

 1. Studentene oppfordres til å delta på en studietur for å se minimum fem profesjonelle forestillinger for barn/unge. Disse vil bli analysert og vurdert gjennom muntlige gruppesamtaler underveis. Studieturen faller som regel tidlig i semesteret og vil vare 3-4 dager. Alternativet for dette arbeidskravet, vil være at studentene selv ser fem teaterforestillinger for barn/unge og skriver individuelle forestillingsanalyser til hver av disse.
 2. Studenten skal ha sett minst 5 profesjonelle teaterforestillinger for voksne utenom studieturen
 3. Studentene skal i gruppe planlegge og gjennomføre et dramaforløp i skolen. Dette skal gjennomføres i grunnskolen minst fire ganger med veiledning. Etter det praktiske arbeidet skal det leveres en skriftlig rapport fra prosjektet. Dette blir samlet vurdert som et godkjent / ikke godkjent arbeidskrav. 
 4. Studenten skal ha godkjent en skriftlig individuell oppgave i teaterkunnskap. (2500 ord, +/- 10 %).
 5. Studentene skal i grupper ha gjennomført teaterprosjekt. Forestillingen spilles seks ganger for et eksternt publikum.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Berit Aarrestad
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Drama og teater er et kunstfag som baserer seg på kollektivt skapende arbeid. Drama- og teaterfaglig kompetanse kan bare utvikles i samspill med andre mennesker. Arbeidet organiseres derfor i grupper av varierende størrelser. Undervisningen er organisert i tema/emner, og det praktiske og teoretiske arbeidet vil være gjensidig integrert. Undervisningen har ulike former som forelesning, demonstrasjon, diskusjon, prosjektarbeid, spill, framføring, selvstudium, veiledning og praktisk undervisningsarbeid som fremmer dybdelæring.
Praksis
15 dager veiledet praksis.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Drama og kunstfaglig kommunikasjon (GLU0080_1) 30
Emneevaluering
Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto