Hopp til hovedinnhold

Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst (MGL0083)

Drama og teater er et kunst-, uttrykks- og kommunikasjonsfag med faglig forankring i teaterkunsten og pedagogikken. Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i drama og teater som kunstfag og kunstpedagogisk arbeid. Sentralt i studiet er å fremme kommunikasjon gjennom teater i en flerkulturell  kontekst. Studiet skal gi studentene grunnlag for å tilrettelegge og lede drama- og teaterarbeid i skole, læringssenter, kulturskole og andre kultur- og fritidstilbud. Instruktøren og lærerens rolle i drama- og teaterarbeidet vektlegges.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL0083

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Fagstudiet er bygget opp rundt fem tema som vil ha overlappende innhold og bygge på hverandre. De vektlegges noenlunde likt og er obligatoriske fordi det praktiske, pedagogiske og teoretiske integreres både innen og på tvers av disse fem temaene. Valg av lærestoff og arbeidsformer tar utgangspunkt i fagets egenart og dets funksjon i skole og kulturliv. Digitale verktøy blir benyttet i undervisnigne i drama- og teaterkommunikasjon. Innholdet har et klart praktisk og kunstfaglig metodisk sikte, og studentenes egenutvikling i faget står sentralt.

Teaterets uttrykksformer

Eksperimenterende arbeid og skapende fantasi skal framheves og utforskes på dette nivået. Det innebærer fordypet arbeid med teaterets uttrykksformer. Økt bevissthet om og god kjennskap til teaterets virkemidler danner grunnlag for videreutvikling av utrykksfyltarbeid  fysisk og bruk stemmen.

Utforskende drama- og teaterarbeid

Utforsking av gitte tema gjennom dramaforløp og øvelser.. I den utforskende drama- og teaterprosessen vektlegges det å undersøke den etiske og estetiske dimensjonen ved det skapende utrykket.

Teaterproduksjon

Fordypning i de ulike sidene ved en teaterproduksjon. Eksperimentering med teaterformer, dramaturgiske modeller, ulike spillestiler og sjangre gjennom ekspressiv bruk av dramatiske virkemidler i scenerommet har en sentral plass i dette emnet.

Fagteori

Kunstpedagogikken og teaterteori er grunnlaget for emnet. Vektingen mellom teaterkunst og pedagogikk har variert gjennom tidene, og på ulike måter påvirket drama- og teaterfagets innhold, utvikling og samfunnsmessige betydning. Et solid teoretisk fundament gir grunnlag for praktisk arbeid og kritisk refleksjon.

Fagdidaktikk

I nær tilknytning til undervisningspraksis utdypes og utfordres studentenes evne til didaktisk refleksjon omkring teater- og dramaarbeid for og med barn og unge. I det praktiske arbeidet  får studenten utvikle sin  rollen som lærer, veileder og instruktør.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentene:

 • Kunne redegjøre for sentrale trekk ved drama- og teater som kunstfag og kunstpedagogikk
 • Ha kunnskap om hvordan drama- og teater kan anvendes i estetiske læringsprosesser
 • Kunne redegjøre for sentrale trekk ved den estetiske dimensjonen i drama- og teaterfaget
 • Kunne redegjøre for sentrale trekk ved nyere tids teater i en internasjonal sammenheng
 • Ha kunnskap om dramaturgi, regi, scenografi og skuespillerkunst
 • Kunne redegjøre for relevante forskningsmetoder innen fagfeltet
 • Ha kunnskap om drama- og teaterkommnikasjon i en interkulturell kontekst
 • Ha kunnskap om bruk av teknologiske virkemidler og nye medier i det skapende drama- og teaterarbeidet.

 

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene:

 • Kunne beskrive, fortolke og vurdere kunstnerisk og skapende arbeid og kunne anvende denne kunnskapen kritisk og konstruktivt i tilbakemeldingssituasjonen.
 • Ha utviklet et reflektert og erfaringsbasert forhold til drama- og teaterfaglig undervisning
 • Kunne peke på sammenhengen mellom kunst og pedagogikk
 • Kunne anvende sin forståelse for den estetiske dimensjonen i drama- og teaterfaget
 • Kunne anvende grunnleggende kunnskap om komposisjon, visualitet og scenerom i scenisk/regimessig/teaterfaglig arbeid
 • Kunne anvende sin kunnskap om samtidsteater i praktisk arbeid
 • Kunne anvende sin interkulturelle kompetanse og skapende evner til å kommunisere gjennom drama- ogteater
 • Kunne anvende relevante forskningsmetoder knyttet til fordypningsoppgaven
 • Kunne beherske og aktivt bruke IKT som redskap i drama-/teaterfaglig- og vitenskapelig arbeid
 • Kunne bruke digitale verktøy i teoretisk, praktisk og kunstnerisk formidling

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentene:

 • Kunne lede kreative prosesser i skapende og lærende fellesskap
 • Kunne stimulere til kreative prosesser og ha evne til kritisk refleksjon i sin praksis  
 • Kunne stimulere til læring, utvikling, vitebegjær og skaperkraft hos elever gjennom bruk av drama og teater som estetisk læringsprosess.  
 • Praktisere en endrings- og utviklingskompetanse
 • Kunne anvende dialog som grunnlag for sosial læring, og formidle verdien og betydningen av empati, respekt og vennskap i et skapende arbeid.
 • Praktisere en endrings- og utviklingskompetanse i sammarbeid og innovasjon
 • Kunne formidle kunnskap gjennom skapende estetiske læreprosesser og kunstneriske uttrykk
 • Kunne styrke den mangfoldige og flerkulturelle dimensjonen i eget arbeid
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Arbeid med barn og unge, drama i videregående opplæring, flerkulturelt arbeid, lektorutdanning eller andre humanistiske studier
Eksamen / vurdering

Fordypningsoppgave og praktisk gruppeeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Fordypningsoppgave individuell eller i gruppe 1/2 2 Uker Bokstavkarakterer
Praktisk gruppeoppgave med samtale 1/2 5 Dager Bokstavkarakterer

Fordypningsoppgaven:Studentene velger selv om de vil gjøre fordypningsoppgaven individuelt eller i gruppe. I denne fordypningsoppgaven skal studentene kunne presentere og skrive utfyllende om en valgt problemstilling. Oppgaven skal reflektere sentrale praktiske eller teoretiske problemstillinger knyttet til drama- og teaterstudiet. Ved gruppeinnlevering gis det en felles gruppekarakter. Omfang 3000 ord (+/- 10%) ved individuell oppgave og 5000 ord (+/- 10%) ved gruppeoppgave. Tidsramme: 2 uker.Praktisk gruppeeksamen med samtale:Praktisk gruppeeksamen skal være en teaterproduksjon etterfulgt av en samtale med sensor. Dette gir grunnlag for en individuell vurdering. Denne eksamen går over 5 dager, og arbeidet skal ende i en scenisk presentasjon avgrenset i tid. Både forberedelsen, fremføringen og refleksjonen over arbeidet som er gjort, som kommer frem i samtalen med sensor, vil være grunnlag for den individuelle vurderingen.Alle vurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Arbeidskrav

Drama er et praktisk og teoretisk studium og all undervisning og veiledning er obligatorisk. Sykdom og gyldig fravær fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Inntil 20% fravær. Følgende må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen:

 • Studentene oppfordres til å delta på en studietur for å se minimum fem profesjonelle forestillinger for barn/unge. Disse vil bli analysert og vurdert gjennom gruppesamtaler underveis. Studieturen vil vare 3-4 dager. Alternativet for dette arbeidskravet vil være at studentene selv ser fem teaterforestillinger for barn/unge og skriver individuelle forestillingsanalyser til hver av disse.
 • Studenten skal ha sett minst 5 profesjonelle teaterforestillinger for voksne utenom studieturen. Studenten velger en forestilling og skriver en individuell forestillingsanalyse på 1000 ord (+/- 10%).
 • Utvikle og gjennomføre et forumspill i gruppe med tematikk fra det flerkulturelle samfunn for en gitt målgruppe.
 • Utvikle og gjennomføre, i gruppe, en forestilling med drama- og teaterpedagogisk bearbeiding. Dette skal gjennomføres minimum seks ganger i grunnskolen og analyseres i en skriftlig individuell refleksjonsoppgave på 1500 ord (+/- 10%).
 • Levere en skriftlig oppgave i drama- og teaterteori (2500 ord, +/- 10 %).
 • Gjennomføre et teaterprosjekt for et eksternt publikum. Forestillingen spilles seks ganger.
 • Gjennomføre praksis.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jens Smith Wergeland
Emneansvarlig: Berit Aarrestad
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Studiet vil bli delt inn i perioder og undervisningen vil i hovedsak være prosjektorientert. Læringsformene vil veksle mellom teoretiske og praktiske, utforskende, kreative, mer analytiske problemløsende arbeidsmåter individuelt og i grupper av varierende størrelser. Undervisningen har ulike tilnærminger og former som forelesning, demonstrasjon, diskusjon, prosjektarbeid, spill og framføring, selvstudium, veiledning og praktisk arbeid med i et flerkulturelt samfunn.
Praksis
15 dager veiledet praksis.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Drama og kulturell kommunikasjon (GLU0083_1) 30
Åpent for
Utveksling til Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Emneevaluering
Evalueres i henhold til universitetets kvalitetssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto