Hopp til hovedinnhold

Praksis 1.-7., 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager) (MGL1P10)

Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, faglærer, praksislærere og skoleledelse.

Studiets formål er å bidra til kunnskaper og utvikle ferdigheter knyttet til å være lærer i profesjonell utøvelse av yrket, inkludert innsikt i kompleksitet og dilemmaer som knytter seg til læreryrket i norsk skole og i et mangfoldig klasserom. Lærerarbeidet beskrives som et profesjonelt usikkert arbeid fordi det ikke er entydige standarder om hva som er god undervisning. Temaer belyses gjennom teoretiske- og profesjonsetiske perspektiv og gjennom utøvelse av profesjonell undervisning som didaktiske møter rettet mot elever på 1.-7. trinn og vil være gjennomgående i alle emner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL1P10

Versjon

1

Vekting (Sp)
Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Praksisperioden i 1. studieår i grunnskolelærerutdanningens 1-7 løp tilsvarer 25 arbeidsdager. Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen. I det første studieår er skolen, eleven og læring, lærerrollen, lærerarbeidet og overgangen mellom barnehage og skole hovedtema.

Praksisperioden skal innbefatte en delperiode med vekt på forberedelse, en delperiode med vekt på gjennomføring, og en delperiode med vekt på etterarbeid og vurdering. Studentene gjennomfører 5 dager praksis i barnehage.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskaper om

 • gjeldende opplæringslov og om nasjonalt læreplanverk og lokale læreplaner i norsk og matematikk
 • planer for overgangen fra barnehage og skole
 • lærerarbeidet, undervisning klasseledelse
 • hvordan didaktikk utøves i undervisningen og begynneropplæringen i norsk og matematikk, med vekt på planlegging og gjennomføring og vurdering
 • observasjonsmetoder og kartleggingsverktøy
 • elever og elevers læreforutsetninger på 1-7. trinn ved den aktuelle praksisskole
 • 5-åringene i barnehagen

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • samhandle og kommunisere med elever, medstudenter, kolleger på praksisskolen, praksisbarnehagen og faglærere
 • gjøre seg kjent med nasjonale og lokale læreplaner med tanke på å utvikle planer for elevers læring
 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning sammen med medstudenter, praksislærere og faglærere
 • undervise i og med ulike arbeidsmåter og digitale hjelpemidler

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har vilje og evne til å ta til seg tilbakemelding fra elever, medstudenter og praksislærer som grunnlag for profesjonell utvikling
 • Kan diskutere og kommentere lærerarbeidet i lys av nasjonale planer, praksisskolens lokale planer og teori
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksisstudiet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Observasjonsuken har tilstedeværelse  kl. 08.00 -15.00 på praksisskolen. I neste 15 dagene med veiledet og vurdert praksis gjelder tilstedeværelse kl. 08.00-16.00 hver dag på praksisskolen. 20 timer pr. uke knyttes undervisning/opplæring knyttet til elevenes læringsarena. 5 dager gjennomføres med deltakende observasjon i barnehage, kl.08.00-16.00.
 • 5 observasjonsdager gjennomført på praksisskolen i 1. semester
 • Øve på kritiske situasjoner som oppstart, overganger og avslutning av undervisningstimer, der studenten prøves i oppstart og avslutning av undervisnings økt i løpet av praksisperioden. Vurderes av praksislærer.
 • Arbeidskrav knyttet til matematikk, se emneplan for fag.
 • Individuell refleksjonsoppgave knyttet til profesjonsfaglig utvikling innen PFDK (profesjonsfaglig digital kompetanse) eller andre utvalgte læringsutbytteformuleringer i praksisemnet. Kommenteres av praksislærer, vurderes av faglærer PEL 
Fagperson(er)
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Praksiskoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Emneansvarlig: Kitty Marie Garborg
Faglærer: Ivar Bjørnsen
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Arbeidsformer
Observasjon av praksislærer, medstudenter og elever, samt drøfting og refleksjon. Bruke et relevant utvalg av arbeidsmetoder basert på praksisskolens praksis og egenarten til undervisningsfagene (norsk og matematikk). Deltakende observasjon ved praksis i barnehage.
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram
Emneevaluering
Praksisskolen gjennomfører en tidligdialog samtidig med midtveisvurderingen etter 8 dager i 2. semester. UiS gjennomfører en elektronisk sluttevaluering av emnet siste dag i praksis perioden i vårsemesteret. Sluttevalueringen legges frem og drøftes i praksisutvalget og et sammendrag sendes til programutvalget for M-GLU 1-7.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto