Hopp til hovedinnhold

Praksis 1.-7., 2. år, 3. semester (15 dager) (MGL1P20)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL1P20

Versjon

1

Vekting (Sp)
Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I det andre studieår er elevmangfoldet og elevenes læring, samt begynner-opplæring hovedtema.

Praksisperioden i 2. studieår, 3. semester i grunnskolelærerutdanningens 1-7 tilsvarer 15 arbeidsdager. Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen.

Estetiske læreprosesser er et tverrfaglig spor i 3. semester.

Praksisperioden skal innbefatte en delperiode med vekt på forberedelse, en delperiode med vekt på gjennomføring, og en delperiode med vekt på etterarbeid og vurdering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskaper om

 • gjeldende nasjonalt læreplanverk med vekt på norsk og matematikk
 • lærerarbeidet, undervisning som samhandling og klasseledelse i norsk og matematikk
 • hvordan didaktisk tenkning utøves i undervisningen med vekt på planlegging og gjennomføring og vurdering
 • Kunnskap om elever og elevers læreforutsetninger på 1-7. trinn og hvordan dette danner grunnlag for å legge til rette for tilpasset undervisning i det flerkulturelle klasserom med ulike religioner og livssyn
 • kommunikasjon og samspill som grunnlag for å etablere en positiv læringskultur med vekt på norsk og matematikk

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • samhandle og kommunisere med elever, medstudenter, kolleger på praksisskolen og faglærere
 • analysere og forholde seg til nasjonale og lokale læreplaner med tanke på å utvikle planer for elevers læring
 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning sammen med medstudenter, praksislærere og faglærere
 • utøve situasjonsorientert klasseledelse
 • undervise og legge til rette for elevers læring med ulike arbeidsmåter og digitale ressurser
 • å anvende systematisk observasjon av elever som grunnlag for å planlegge undervisning med vekt på norsk og matematikk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har vilje og evne til å ta til seg feedback fra elever, medstudenter og praksislærer som grunnlag for profesjonell utvikling
 • kan diskutere og kommentere eget og medstudenters lærerarbeid i lys av nasjonale planer, praksisskolens lokale planer og teori
Forkunnskapskrav
Bestått praksis 1. år eller eksamensrett i emnet.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksisstudiet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
 • Planlegge og gjennomføre situasjoner som oppstart, overganger og avslutning av undervisningsøkter. Studenten prøves i en planlagt, gjennomført og vurdert overgangssituasjon i en undervisnings økt og skifte fra en læringsarena til en annen i løpet av praksisperioden.
 • Arbeidskrav knyttet til norsk, se emneplan for norsk. Vurderes av faglærer i norsk.
Fagperson(er)
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Praksiskoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Emneansvarlig: Kitty Marie Garborg
Faglærer: Ivar Bjørnsen
Arbeidsformer
Observasjon av praksislærer, medstudenter og elever, samt drøfting og refleksjon. Bruke et relevant utvalg arbeidsmetoder knyttet til norsk og matematikk.
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram
Emneevaluering
Praksisskolen gjennomfører en tidligdialog samtidig med midtveisvurderingen. UiS gjennomfører en elektronisk sluttevaluering av emnet siste dag i praksis perioden. Sluttevalueringen legges frem og drøftes i praksisutvalget og et sammendrag sendes til programutvalget for M-GLU 1-7.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto