Hopp til hovedinnhold

Praksis 1.-7., 2. år 4. semester (15 dager) (MGL1P25)

Læreren i møte med elevmangfoldet, elevenes læring og begynner-opplæring. Hvordan didaktikk utøves er fremdeles et gjennomgående tema.

Vitenskapsteori og metode og etikk er et tverrfaglig spor i dette semesteret og skal ivaretas som en innholdskomponent. Temauke om medborgerskap og det flerkulturelle klasserommet i 4. semester.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL1P25

Versjon

1

Vekting (Sp)
Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Læreren i møte med elevmangfoldet og elevenes læring. Hvordan didaktikk utøves er fremdeles et gjennomgående tema.

Vitenskap og metode og etikk er et tverrfaglig spor dette semesteret og skal ivaretas som en innholdskomponent. Temauke om medborgerskap og det flerkulturell klasserommet i 4. semester.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

 • gjeldende nasjonalt og lokalt  lov- og læreplanverk med hovedvekt på studentens valgfag
 • elevers læring som grunnlag for å legge til rette for tilpasset undervisning i det flerkulturelle klasserom
 •  lærerrollen i valgfaget til studenten og om kontaktlærerrollen
 •  kommunikasjon og samspill som grunnlag for å etablere et godt læringsmiljø

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • samhandle og kommunisere med elever, medstudenter og lærere på praksisskolen
 • analysere nasjonale og lokale læreplaner  med tanke på å utvikle planer for elevers læring
 • ta ansvar for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning
 •  anvende systematisk observasjon av elever som grunnlag for å planlegge undervisning med vekt på tilpasset opplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere over egen lærerrolle og eget lærerarbeid i lys av læringsutbytteformuleringene som er formulert for perioden og i lys av tilbakemeldinger fra medstudenter, praksislærere og faglærere
 • kan med grunnlag i teori og forskning, kritisk diskutere egen og andres praksis
 • har utviklet læreridentitet og kommunikasjons-  og relasjonskompetanse
Forkunnskapskrav
Bestått praksis 1. år
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Der er krav om 100 % tilstedeværelse i praksisstudiet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% frammøte.

Arbeidskrav knyttet til fag i semesteret, se emneplan for fag.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Praksiskoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Faglærer: Ivar Bjørnsen
Emneansvarlig: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer

Observasjon av praksislærer, medstudenter og elever, samt drøfting og refleksjon.

Bruke et relevant og variert utvalg av arbeidsmetoder.

Emneevaluering
Praksisskolen gjennomfører en tidligdialog samtidig med midtveisvurderingen. UiS gjennomfører en elektronisk sluttevaluering av emnet siste dag i praksis perioden. Sluttevalueringen legges frem og drøftes i praksisutvalget og et sammendrag sendes til programutvalget for M-GLU 1-7.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto