Praksis 1.-7., 4. år 7. semester (15 dager) (MGL1P40)

Praksisperioden i 4.studieår, 7. semester i grunnskolelærerutdanningen 1-7 tilsvarer 15 arbeidsdager.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL1P40

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Praksisstudium syklus 2

De to siste studieåra skal studenten videreutvikle sin lærerkompetanse. Praksisstudiet skal i syklus 2 gi en mer inngående kunnskap om læreprosesser, lærerens tilrettelegging for læring av fag og forsknings- og utviklingsarbeid.

Dette omhandler:

 • Læringsledelse og dypere forståelse av elevmangfold
 • Forsknings- og utviklingsarbeid relatert til skolen
 • Utvikling av endringskompetanse

Praksisstudium 4. år 7. semester har fokus på forskings- og utviklingsarbeid i praksis

Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, faglærer, praksislærere og skoleledelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • kunnskap om å analysere og anvende nasjonale og lokale lærerplaner i undervisning og i forsknings- og utviklingsarbeid
 • kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid ved praksisskolen

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses elevenes behov
 • kan analysere og anvende nasjonale og lokale læreplaner i planlegging av undervisningen

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å involvere og bygge relasjoner til elever og foresatte
 • kritisk vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiv ved skolens arbeid, stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling

Forkunnskapskrav

Bestått praksis Syklus1 eller ha eksamensrett i gjenstående emner.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Levering av praksisrapport etter praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksisstudiet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav i fag, se emnebeskrivelsen i fagene.

Studenter som ikke har deltatt på utviklingssamtaler eller foreldremøte, gjennomfører dette før neste praksisperiode MGL1P45 starter.

Fagperson(er)

Faglærer:

Ivar Bjørnsen

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Emneansvarlig:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Et relevant utvalg basert på praksisskolens lokale planer og basert på samarbeid med lærerutdanningsfaget/masterfaget som studenten har valgt 7. semester.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto