Praksis 5-10., 2. år, 4. semester (15 dager) (MGL2P25)

Læreren i møte med elevmangfoldet, elevenes læring og begynner-opplæring. Hvordan didaktikk utøves er fremdeles et gjennomgående tema.

Vitenskapsteori og metode og etikk er et tverrfaglig spor i dette semesteret og skal ivaretas som en innholdskomponent. Temauke om medborgerskap og det flerkulturelle samfunnet i 4. semester.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL2P25

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Læreren i møte med elevmangfoldet og elevenes læring er hovedtema i 4. semester. Hvordan didaktikk utøves er fremdeles et gjennomgående tema.

Vitenskapsteori og etikk er et tverrfaglig spor og skal ivaretas som innholdskomponent. Temauke om demokrati og medborgerskap i 4. semester.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

 • gjeldende nasjonalt og lokalt lov- og læreplanverk med hovedvekt på studentens valgfag.
 • elevers læring som grunnlag for å legge til rette for tilpasset undervisning i det flerkulturelle klasserom
 • lærerrollen med vekt på valgfaget og om kontaktlærerrollen
 • kommunikasjon og samspill som grunnlag for å etablere et godt læringsmiljø

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • samhandle og kommunisere med elever, medstudenter, lærere på praksisskolen
 • bruke nasjonale og lokale læreplaner med tanke på å utvikle planer for elevers læring
 • ta ansvar for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning
 • anvende systematisk observasjon av elever som grunnlag for å planlegge og vurdere undervisning med vekt på tilpasset undervisning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere over egen lærerrolle og eget lærerarbeid i lys av læringsutbytteformuleringene som er formulert for perioden og i lys av tilbakemeldinger fra medstudenter, praksislærere og faglærere
 • kan med grunnlag i teori og forskning, kritisk diskutere egen og andres praksis
 • har utviklet kommunikasjons- og relasjons-kompetanse

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått praksis 1. år og høst 2. år.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Levering av praksisrapport etter praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksisstudiet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Villkår for å gå opp til eksamen:

Studenten skal øve på og prøves i å ha ansvar for en individuelt planlagt og gjennomført undervisningsøkt.

Arbeidskrav knyttet til fag i semesteret, se emneplan for fag.

Fagperson(er)

Faglærer:

Ivar Bjørnsen

Emneansvarlig:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Observasjon av praksislærer, medstudenter og elever, samt drøfting og refleksjon. Bruke et relevant utvalg av arbeidsmetoder knyttet til undervisningsfagene/valgfaget.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto