Hopp til hovedinnhold

Praksis 5-10., 2. år, 4. semester (15 dager) MGL2P25

Læreren i møte med elevmangfoldet, elevenes læring og begynner-opplæring. Hvordan didaktikk utøves er fremdeles et gjennomgående tema.

Vitenskapsteori og metode og etikk er et tverrfaglig spor i dette semesteret og skal ivaretas som en innholdskomponent. Temauke om medborgerskap og det flerkulturelle samfunnet i 4. semester.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL2P25

Vekting (SP)
Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

 • gjeldende nasjonalt og lokalt  lov- og læreplanverk med hovedvekt på studentens valgfag.
 • elevers læring som grunnlag for å legge til rette for tilpasset undervisning i det flerkulturelle klasserom
 •  lærerrollen med vekt på valgfaget og om kontaktlærerrollen
 •  kommunikasjon og samspill som grunnlag for å etablere et godt læringsmiljø

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • samhandle og kommunisere med elever, medstudenter, lærere på praksisskolen
 • analysere nasjonale og lokale læreplaner  med tanke på å utvikle planer for elevers læring
 • ta ansvar for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning
 • anvende systematisk observasjon av elever som grunnlag for å planlegge og vurdere undervisning med vekt på tilpasset undervisning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere over egen lærerrolle og eget lærerarbeid i lys av læringsutbytteformuleringene som er formulert for perioden og i lys av tilbakemeldinger fra medstudenter, praksislærere og faglærere
 • kan med grunnlag i teori og forskning, kritisk diskutere egen og andres praksis
 •  har utviklet kommunikasjons-  og relasjons-kompetanse
Innhold

Læreren i møte med elevmangfoldet og elevenes læring er hovedtema i 4. semester. Hvordan didaktikk utøves er fremdeles et gjennomgående tema.

Vitenskapsteori og etikk er et tverrfaglig spor og skal ivaretas som innholdskomponent. Temauke om medborgerskap og det flerkulturelle samfunnet i 4. semester.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Bestått praksis 1. år.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 Bestått - Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksisstudiet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger
 Arbeidskrav knyttet til fag i semesteret, se emneplan for fag.
Fagperson(er)
Faglærer: Mona Østerhus
Faglærer: Ivar Bjørnsen
Emneansvarlig: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Observasjon av praksislærer, medstudenter og elever, samt drøfting og refleksjon. Bruke et relevant utvalg av arbeidsmetoder knyttet til undervisningsfagene/valgfaget.
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram
Emneevaluering
Praksisskolen gjennomfører en tidligdialog samtidig med midtveisvurderingen. UiS gjennomfører en elektronisk sluttevaluering av emnet siste dag i praksis perioden. Sluttevalueringen legges frem og drøftes i trinnmøte og et sammendrag sendes til programutvalget for M-GLU 5-10.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto