Hopp til hovedinnhold

Mikrohistorie for lærere MGL3053

I dette emnet vil studenten få kjennskap til en aktørorientert metode for historisk analyse, og kunnskap om hvordan lærere kan jobbe med primærkilder i undervisning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL3053

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Mikrohistorie utfordrer storskala sosialhistorie, upersonlige analysekategorier, store historiske fortellinger, teoristyrt historie og «new cultural history». Den mikrohistoriske metoden har ført til noen av de mest engasjerende og populære arbeider innen historie de siste tiårene, som for eksempel The Cheese and the Worms, The Return of Martin Guerre, and The Last Witch of Langenburg.

Masteremnet i mikrohistorie tilbyr kunnskap om en aktørorientert metode for historisk analyse, skriving og undervisning til studenter som ønsker en mastergrad i samfunnsfag.

Mikrohistorie blir belyst fra forskjellige ståsteder og tilnærminger. Emnekurset vil fokusere på praksis og konsepter for mikrohistorisk teori og metode. Målet er å gi studentene innføring i hvordan mikrohistorie har gått opp nye veier for å skrive historie og gjøre samfunnsstudier fra alle felt av historie- og samfunnsfag. Fokus i kurset vil være mikrohistoriens vektlegging av historisk metode, dvs. utbyttet studenten og læreren vil ha av å kunne finne, lese og tolke primære kilder. Emnekurset vil også ta opp utfordringer med, og kontroverser omkring, mikrohistorie som forskningsmetode.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder brukt i historieundervisning og samfunnsfag
  • har kunnskap om fagdidaktisk teori og forskning i samfunnsfaget i skolen
  • har dybdekunnskap om mikrohistoriske metoder i geografi, historie og samfunnskunnskap

Ferdigheter

Studenten:

  • kan finne, vurdere og tolke ulike typer kilder for å legge til rette for gode læringsprosesser
  • kan finne, vurdere og tolke ulike typer kilder og bruke dette i arbeidet med å utvikle elevene sin kritiske kompetanse og kreativitet
  • kan bruke og vurdere ulike arbeidsmåter som stimulerer elevene til bevissthet om tid, rom og samfunnsprosesser

Generell kompetanse

Studenten:

  • kan reflektere selvstendig og kritisk over samfunnsfaglige spørsmål
  • har overblikk over perioder og utviklingsmønster, og kan gjøre greie for hvordan historie og kultur blir konstruert
  • kan stimulere til kritisk tenking og kreativitet
Forkunnskapskrav
MGL1050 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn), MGL1051 Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn)
Studenten skal ha bestått 60 studiepoeng av Samfunnsfag 1 og Samfunnsfag 2 i grunnskolelærerutdanningen. 
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig Innlevering 1/1 Bokstavkarakterer

Eksamen består av en skriftlig innlevering/videoessay/podkast. Studenten(e) velger om de vil levere og presentere individuelt eller i gruppe. Alle gruppemedlemmer får samme karakter. Karakterskala A-F. Kravet til skriftlig innlevering skal være 3000 ord med akseptabelt avvik på +/- 10%. Det gjelder uavhengig av om studentene velger å levere individuelt eller i gruppe.Kravet til film/podkast er 6-12 min. Det gjelder uavhengig av om studentene velger å levere individuelt eller i gruppe.Maks gruppestørrelse er 4 personer. Alle hjelpemidler tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Muntlig presentasjon, 80 % fremmøte, Arbeidskrav

Vilkår for å gå opp til eksamen:

- deltagelse i minst 80% av undervisningen.

- skriftlig gruppearbeid  - må være bestått for å få avlegge eksamen

- 1 muntlig presentasjon der problemstilling og disposisjon for eksamensinnleveringen legges frem for medstudenter

Studenter som får arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Frode Fanebust
Faglærer: Tord Austdal
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Arbeidsformer
Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og studentfremleggelser, muntlig og/eller skriftlig. Noe av undervisningen kan bli på engelsk. Totalt 36 timer over et helt semester.
Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto