Mikrohistorie og historieforståelse (MGL3053)

I dette emnet vil studenten oppnå dypere forståelse av historie og samfunnsfag. Et særlig fokus legges på mikrohistorie hvor historiefortelling og analyse begynner i det små, gjerne med enkeltmennesket som aktør. Emnet tar opp historisk empati, kritisk kildebruk og etisk bevissthet i samfunnsfagundervisningen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL3053

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette masteremnet vektlegges mikrohistorisk metode samt måter å skrive, analysere og bruke historie og historiefortelling. Emnet har særlig fokus legges på en aktørorientert metode for historisk analyse, fremstilling og undervisning for studenter som ønsker en masterspesialisering i samfunnsfag. Lokalisering, tolkning og kontekstualisering av primær- og sekundærkilder står sentralt. Kritisk tenkning og dybdelæring utforskes gjennom mikrohistorisk metode.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har dybdekunnskap om mikrohistoriske metoder brukt i historieundervisning og samfunnsfag
  • har kunnskap om sted og landskap som natur, kultur og historie
  • har kunnskap om fagdidaktisk teori og forskning i samfunnsfaget i skolen

Ferdigheter

Studenten:

  • kan finne, vurdere og tolke ulike typer kilder for å legge til rette for gode læringsprosesser og bruke dette i arbeidet med å utvikle elevenes kritiske kompetanse og kreativitet
  • kan bruke og vurdere ulike arbeidsmåter som stimulerer elevene til bevissthet om tid, rom og samfunnsprosesser

Generell kompetanse

Studenten:

  • kan reflektere selvstendig og kritisk over samfunnsfaglige spørsmål
  • kan gjøre greie for hvordan historie og kultur blir konstruert og kontekstualisert

Forkunnskapskrav

MGL1050 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn), MGL1051 Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn)

MGL1050 Samfunnsfag 1 (1-7 trinn), MGL1051 Samfunnsfag 2 (1-7 trinn)

Studenten skal ha bestått 60 studiepoeng av Samfunnsfag 1 og Samfunnsfag 2 i grunnskolelærerutdanningen.

Eksamen / vurdering

Muntlig eksamen og skriftlig innlevering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig innlevering/videoessay/podkast 1/2 10 Uker Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 1/2 30 Minutter Bokstavkarakterer

Eksamen er todelt og består av en skriftlig innlevering/videoessay/podkast, og en muntlig eksamen.Innlevering:Studenten(e) velger om de vil levere og presentere individuelt eller i gruppe. Alle gruppemedlemmer får samme karakter. Karakterskala A-F. Kravet til skriftlig innlevering skal være 3000 ord med akseptabelt avvik på +/- 10%. Det gjelder uavhengig av om studentene velger å levere individuelt eller i gruppe.Kravet til film/podkast er 10-15 min. Det gjelder uavhengig av om studentene velger å levere individuelt eller i gruppe. Alle hjelpemidler tillatt. Dersom KI brukes må det oppgis og forklares.Muntlig eksamen er individuell og tar 30 minutter og teller 50 prosent av karakteren.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

70 % fremmøte, Muntlig presentasjon

- deltagelse i minst 70% av undervisningen.

- problemstilling og disposisjon for eksamensinnleveringen legges frem muntlig for medstudenter og undervisere.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Cecilie Aarøe

Faglærer:

Frode Fanebust

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og studentfremleggelser, muntlig og/eller skriftlig. Noe av undervisningen kan bli på engelsk.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inne-værende semester. I tillegg blir det gjennomført sluttevaluering og skrevet emnerapport. Prosessen har som formål å innhente studentenes og undervisernes erfaringer med emnet og kvalitetsmessig videreutvikle emnet.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto