Hopp til hovedinnhold

Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget MGL3066

Emnet legger vekt på å belyse sentrale fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøvingsfaget. Refleksjonene vil dreie seg om elevenes læringsutbytte av kroppsøvingsundervisningen sett i lys av læreplan, læringsstrategier og læringsklima.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL3066

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

 • Kunnskap om fagdidaktisk forskning i kroppsøving
 • Kunnskap om betydningen av ulike bevegelsesmiljø for elevenes læring
 • Kunnskap om ulike utfordringer knyttet til inkludering i kroppsøvingsundervisning
 • Kunnskap om kroppsøving og kroppslig læring i ett tverrfaglig perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Analysere kroppsøvingsundervisning i lys av gjeldende læreplan, reflektere over planlegging, gjennomføring og evaluering av kroppsøvingsundervisning
 • Drøfte hvordan gode læringsmiljø kan utvikles og påvirke elevenes læring i kroppsøvingsundervisningen
 • Reflektere over hvordan livslang bevegelsesglede kan fremmes gjennom kroppsøvingsfaget
 • Arbeide med digitale verktøy ved analyser av læringssituasjoner i kroppsøvingsfage

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Analysere fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøving i lys av forskningslitteratur
 • Bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i kroppsøvingsfaget

Innhold
 • Fagdidaktikk i kroppsøving, elevens læring og allmenndanning
 • Fra læreplan til undervisning i kroppsøving
 • Praktiske observasjoner av undervisningsopplegg
 • Inkluderende kroppsøving
 • Læringsklima i kroppsøving

Forkunnskapkrav
MGL1060 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn), MGL1061 Kroppsøving 2 (1.-7.trinn)
Eksamen / vurdering

Mappeoppgave

En individuell mappeoppgave. Mappeoppgaven består av 3 deloppgaver og studenten har krav på 3 timer veiledning i tilknytning til mappen. Oppgaven i sin helhet skal ikke overskride 9000 (+/-10%) ord. Innsamlet empirisk materiale er å betrakte som vedlegg. Oppgaven blir vurdert med gradert karakter A-F. Alle hjelpemidler tillatt. Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk.  Ved nytt eksamensforsøk bearbeides samme oppgave.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Arbeidskrav, Obligatorisk oppmøte
 • Obligatorisk oppmøte, 80%

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Faglærer: Eva Leibinger
Emneansvarlig: Rune Giske
Faglærer: Gro Næsheim-Bjørkvik
Faglærer: Atle Mjåtveit
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, seminar presentasjoner, praktisk utprøving av aktivitetstilbud.
Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto