Hopp til hovedinnhold

Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget (MGL3066)

Emnet legger vekt på å belyse sentrale fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøvingsfaget. Refleksjonene vil dreie seg om elevenes læringsutbytte av kroppsøvingsundervisningen sett i lys av læreplan, læringsstrategier og læringsklima.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL3066

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
 • Fagdidaktikk i kroppsøving, elevens læring og allmenndanning
 • Ulike bevegelsesmiljø, lærerens aktivitetskunnskap
 • Praktiske observasjoner av undervisningsopplegg
 • Inkluderende kroppsøving
 • Læringsklima i kroppsøving
Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

 • Kunnskap om fagdidaktisk forskning i kroppsøving
 • Kunnskap om betydningen av ulike bevegelsesmiljø for elevenes læring
 • Kunnskap om ulike utfordringer knyttet til inkludering i kroppsøvingsundervisning
 • Kunnskap om kroppsøving og kroppslig læring i ett tverrfaglig perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Observere og  analysere kroppsøvingsundervisning i lys av gjeldende læreplan, reflektere over planlegging, gjennomføring og evaluering av kroppsøvingsundervisning
 • Reflektere over hvordan livslang bevegelsesglede kan fremmes gjennom kroppsøvingsfaget
 • Arbeide med digitale verktøy ved analyser av læringssituasjoner i kroppsøvingsfaget

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Drøfte hvordan gode læringsmiljø kan utvikles og påvirke elevenes læring i kroppsøvingsundervisningen
 • Analysere fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøving i lys av forskningslitteratur
 • Bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i kroppsøvingsfaget
Forkunnskapskrav
MGL1060 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn), MGL1061 Kroppsøving 2 (1.-7.trinn)
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer

En oppgave fra arbeidskrav må omarbeides og leveres på nytt, hvilken oppgave som må leveres blir avgjort ved tilfeldig trekning. Omfang: 3000 +/- 10 %, utenom forside, innholdsfortegnelse, litteratur og evt. vedlegg; krav til APA 7th.Ved kontinuasjonseksamen bearbeides samme oppgave.Allerede innsamlet datamateriale kan benyttes ved ny innlevering ved kontinuasjonseksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk oppmøte, Arbeidskrav
 • 80 % tilstedeværelse, datainnsamling av samtlige arbeidskrav skjer i undervisningen, dermed er dette nødvendig.
 • 3 arbeidskrav på 3000 ord +/- 10 %

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Eva Leibinger
Faglærer: Eva Leibinger
Faglærer: Eva Leibinger
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Faglærer: Atle Mjåtveit
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, seminar presentasjoner, praktisk utprøving av aktivitetstilbud.
Praksis
15 dager praksis.
Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto