Hopp til hovedinnhold

Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget (MGL3067)

Emnet legger vekt på profesjonsutvikling og forskning knyttet til kroppsøvingsfaget. Studentene skal kunne bruke relevante forskningsmetoder og redskaper på en selvstendig måte.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL3067

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
 • Profesjonsutvikling i kroppsøving
 • Vurdering av kvalitativ og kvantitativ forskning i kroppsøvingsfaget
 • Forskningsetikk og lovverk
Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene skal:

 • ha kunnskap om profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget
 • ha inngående kunnskap om forskningsprosesser innen kvalitative og kvantitative metoder og om ulike forskningstradisjoner innenfor kroppsøvingsfaget
 • kunne analysere vitenskapsteoretiske problemstillinger innenfor kroppsøvingsfaget

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studentene:

 • presentere et valgt problemområde innen profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget
 • kunne analysere og vurdere vitenskapelige arbeider knyttet til ulike teoretiske og fagdidaktiske tradisjoner innenfor den aktuelle fagprofilen
 • kunne bruke relevante forskningsmetoder og redskaper på en selvstendig måte

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studentene:

 • kunne analysere og reflektere over fag- og forskningsetiske problemstillinger
 • bidra til å utvikle forskningsbasert profesjonskunnskap som kroppsøvingslærer
Forkunnskapskrav
MGL1060 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn), MGL1061 Kroppsøving 2 (1.-7.trinn)
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig oppgave 1/1 10 Dager Bokstavkarakterer Alle

Individuell skriftlig oppgave over 10 arbeidsdager med karakter A-F. Oppgaven skal være på 4000 ord (+/- 10 %) og ha med sammendrag, litteraturliste, font 12 og linjeavstand 1,5. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste inngår ikke i ordavgrensningen. Alle hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Individuell skriftlig oppgave, Obligatorisk tilstedeværelse, Gruppeoppgave

Vilkår for å gå opp til eksamen:

 • Det er obligatorisk oppmøte: 80 %
 • Individuell skriftlig oppgave (1500 ord +/- 10 %). Denne oppgaven skal presenteres for klassen. Hver student skal også gi konstruktiv kritikk på en medstudent sin oppgave.
 • Gruppeoppgave (2000 - 2500 ord +/- 10%) om valgt forskningsmetode. 

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Faglærer: Eva Leibinger
Faglærer: Atle Mjåtveit
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Arbeidsformer
Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og seminar presentasjoner.
Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto