Hopp til hovedinnhold

Problemløsning i matematikkundervisningen MGL3121

Emnet har fokus på problemløsning i matematikkundervisningen. Gjennom emnet vil studentene få egen erfaring med å løse matematiske problemer og reflektere over denne prosessen, samtidig som emnet også legger til rette for at studentene skal få både praktisk og teoretisk innblikk i hvordan en kan legge til rette for problemløsning i matematikkundervisningen. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL3121

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal kandidaten ha avansert kunnskap om:

  • elevers læring gjennom problemløsning
  • problemløsning som tilnærming til å utvikle egen matematisk forståelse
  • problemløsende tilnærminger til matematikkundervisning

Ferdigheter

Etter endt studium skal kandidaten:

  • kunne utvikle og vurdere oppgaver med tanke på muligheter og krav
  • kunne arbeide selvstendig med problemløsning i matematikk og reflektere kritisk over egen problemløsningsprosess
  • kunne vurdere og bruke relevante digitale verktøy i problemløsning
  • kunne legge til rette for elevers læring gjennom problemløsning i en undervisningssituasjon

Generell kompetanse

Etter endt studium skal kandidaten:

  • kunne lese og analysere akademiske tekster, samt analysere eksisterende teorier fra det matematikkdidaktiske fagfeltet
Innhold
Innholdet i emnet kan deles i to hoveddeler som begge er knyttet til problemløsning. Den første delen handler om problemløsning som metode for å utvikle matematisk forståelse. Her vil studentene selv arbeide med å løse matematiske problemer, reflektere over prosessen og hvordan dette kan bidra til utvikling av undervisningspraksis i matematikk. I den andre delen er fokuset på problemløsende tilnærming til matematikkundervisning. Denne delen består av en teoretisk del hvor studentene leser og diskuterer litteratur knyttet til bruk av problemløsning i matematikkundervisningen, samt en praktisk del hvor studentene får mulighet til å utvikle evnen til å lede matematikkundervisning med en problemløsende tilnærming i praksis. Her inngår det at studentene skal gjennomføre en Lesson Study syklus i praksisopplæringsperioden.
Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
MGL3120 Matematiske metoder (1.-7.trinn)
MGL1112 Matematikk 2 (1.-7. trinn)
Eksamen / vurdering

Muntlig eksamen, logg og skriftlig paper

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 2/4 30 Minutter A - F
Logg 1/4 A - F
Skriftlig paper 1/4 A - F

Muntlig individuell eksamen på inntil 30 minutter. (50%)Problemløsningslogg, individuell. Omfatter arbeid med 6-8 problemer over tid (gjennom semesteret) der problemløsningsprosessen blir dokumentert. I tillegg to refleksjonsnotat (oppstart og avslutning av logg). Totalt omfang 40-60 sider. (25%) Paper knyttet til utvikling av problemløsende tilnærming til matematikkundervisning gjennom Lesson Study. (25%) Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.Alle vurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
70 % obligatorisk tilstedeværelse

70 % obligatorisk tilstedeværelse i undervisning.

Obligatorisk gruppepresentasjon av vitenskapelige artikler på seminar. Det er obligatorisk frammøte på framlegg/presentasjoner.

​Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Raymond Bjuland
Emneansvarlig: Janne Fauskanger
Faglærer: Reidar Mosvold
Studiekoordinator: Jørgen Jakobsson
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer
Det legges opp til en kombinasjon av forelesning, seminarer og studentstyrt arbeid (både individuelt og i grupper).
Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto