Hopp til hovedinnhold

Kritisk kulturell literacy (MGL3127)

Emnet utforsker litteraturdidaktiske muligheter og utfordringer, og retter seg særlig mot litteratur som tematiserer eller reflekterer kulturmøter og diversitet i en heterogen, moderne virkelighet. Viktige tema vil være litteraturens betydning for identitet, dannelse og interkulturell forståelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL3127

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Emnet utforsker litteraturdidaktiske muligheter og utfordringer, og retter seg særlig mot litteratur som tematiserer eller reflekterer kulturmøter og diversitet i en heterogen, moderne virkelighet. Viktige tema vil være litteraturens betydning for identitet, dannelse og interkulturell forståelse. Litteratur som mulig døråpner mot det fremmede vil stå sentralt enten det gjelder innsikt i andre omkring oss, innsikt i andre kulturer eller i fortida. Hvordan blir Den Andre fremstilt, kommer Den Andre til orde, og er det da fellesmenneskelige aspekt som vektlegges, eller det særegne, eksotiske eller truende? Med utgangspunkt i både leserorienterte og diskursorienterte perspektiv, vil litteraturens kritiske og frigjørende potensial bli drøftet og relatert til relevante trinn i grunnskolen og til studentenes egen literacy-praksis. Her vil kategorier som kjønn, etnisitet, klasse og makt stå sentralt.
Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har avansert norskfaglig kunnskap om fortolking av tekst og kontekst, med vekt på utvikling av kritisk kulturell (flerkulturell) bevissthet, samt relasjonell identitet som forhandling mellom «selvet» og «den Andre».
 • Har solid kunnskap om literacy-problematikker knyttet til majoritet og minoritet/urfolk, diversitet og fellesskap, og til tverrgående tema som bærekraft, medborgerskap og barn- og unges livsmestring i det senmoderne samfunnet.
 • Har solid kunnskap om barne- og ungdomslitteratur, inkludert oversatt samisk, om barn og unges lesing, og om forsking rundt multikulturell lesings kritisk-kulturelle potensial.
 • Har kunnskap om samtidslitteratur og eldre litteratur, om multimodal og digital litteratur, og om problematikker knyttet til kanon-formasjon, til postkolonial litteratur og migrasjonslitteratur.
 • Har inngående kunnskap om tilpassing av kritisk kulturell undervisning ut fra elevenes forutsetninger, med vekt på klassetrinn som utdanningen retter seg mot.
 • Har inngående kunnskap om akademiske skrivemåter, vitenskapelige teorier og profesjonsrelaterte metoder med særlig relevans for kritisk kulturell literacy og norskfaget.
 • Har inngående kunnskap om forskning og forskningsetiske problemstillinger relatert til kritisk kulturell literacy og til norskfaget.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan bygge opp under elevens estetiske opplevelse, meningsskaping og kritiske evne, gjennom læringsorientert tilrettelegging og vurdering av litterær lesing og litterær samtale.
 • Kan vurdere digitale og multimodale tekster kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler norskfagets didaktikk
 • Har en faglig forståelse av barn og unges litterære lesing, som grunnlag for reflekterte valg i arbeid med litteratur og kritisk kulturell litteraturundervisning.
 • Kan analysere og kritisere litteratur i lys av sosio-økonomiske og kulturelle vilkår, eksempelvis relatert til kjønn, klasse og etnisitet.
 • Kan samle inn og analysere tekster og andre data om norskfaglige literacy-praksiser.
 • Kan relatere vitenskapsteori og metode til ulike norskdidaktiske problemstillinger, og til utviklingsmuligheter innenfor skolen.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har solid litterær kompetanse og faglighet.
 • Har god evne til å vurdere litterære tekster opp mot ulike sosioøkonomiske, historiske og kulturelle kontekster.
 • Har god innsikt i elevenes livsverden og vilkårene deres i det moderne samfunnet.
 • Har innsikt i utviklingsarbeid som kan fremme elevers livsmestring og globale medborgerskap gjennom faglig og pedagogisk nytenkning.
Forkunnskapskrav
Et av følgende alternativer:
MGL1120 Norsk trinn 1-4, MGL1220 Norsk trinn 5-7, MGL1320 Språk og litteratur i tid og rom, MGL1321 Skolens tekster med FoU-oppgave
MGD1120 Norsk trinn 1-4, MGD1220 Norsk trinn 5-7, MGD1320 Norsk 2, emne 1 Språk og litteratur i tid og rom, MGD1321 Norsk 2, emne 2, Skolens tekster med FOU-oppgave
MGL1120 Norsk trinn 1-4, MGL1220 Norsk trinn 5-7, MGL1322 Norsk 2 (1.-7. trinn)
FOU oppgave må være godkjent
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bestått/ Ikke bestått - 1)

1) Litterært pensum

Individuell muntlig presentasjon på ca. 20 min. pluss diskusjon, ut fra en problemstilling tilfeldig trukket eksamensdagen blant fem problemstillinger som er forhåndsgodkjent av faglærerne. Studentene skal diskutere ut fra trukket problemstilling/tematikk, og relatere diskusjonen til relevante trinn i skolen og minst en litterær pensumtekst. Kandidatene har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
70% obligatorisk oppmøte

Et gruppebasert (maks. 3 studenter) muntlig seminarinnlegg på ca. 30 min., med tilliggende fagtekst, der didaktiske problemstillinger knyttet til kritisk kulturell literacy belyses med vekt på de klassetrinnene i skolen som utdanningen retter seg mot. Valgfri målform. Fagtekstens omfang: 3.000 ord (+/- 10 %). 

Alle deler av arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen. Studenter som får arbeidskravet vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Faglærer: Eli Flatekval
Faglærer: Åsmund Hennig
Emneansvarlig: Magne Ivar Drangeid
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Arbeidsformer
Forelesninger, seminar og gruppearbeid.
Emneevaluering
Emnet blir evaluert i tråd med det gjeldende kvalitetssystemet for UiS
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto