Hopp til hovedinnhold

Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL330M)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL330M

Versjon

1

Vekting (Sp)

45

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Masteroppgaven er et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid. Innholdet kan være drøftende, fortolkende eller ha en empirisk innretning. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ, fortolkende, eller kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning.
Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • Ha kunnskaper om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og sammenhengen mellom disse - Kunne utarbeide en prosjektbeskrivelse for et mastergradsprosjekt
  • Kunne gjennomføre et forskningsprosjekt og kunne vurdere og anvende relevante metoder og teorier

Ferdigheter

  • Kunne formulere forskningsspørsmål/problemstilling
  • Kunne gjennomgå forskningslitteratur på feltet og eventuelt bruke anerkjente forskningsmetoder for å samle inn datamateriale
  • Kunne utarbeide en prosjektbeskrivelse for eget mastergradsprosjekt som redegjør for: prosjektets tematikk og forskningsspørsmål, teoretisk innramming og forskningsmetodisk tilnærming og aktuell litteratur og realistisk tidsplan for gjennomføring av prosjektet
  • Kunne skrive en oppgave på bakgrunn av en prosjektbeskrivelse hvor studenten viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling
  • Kunne formidle eget forskningsprosjekt på en faglig forsvarlig måte

Generell kompetanse

  • Ha kunnskaper om forskningsprosessen
  • Kunne identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt
Forkunnskapskrav
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt, i tillegg til at studenten må ha bestått fordypning i engelsk på grunnskolelærerutdanningen.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Omfanget på masteroppgaven er på 20 000- 30 000 ord med skrifttype 12 og linjeavstand 1,5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.Masteroppgave skal skrives på engelsk. Forventet språklig nivå på oppgaven er C1 eller nær C2.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Prosjektbeskrivelse, Presentasjon av masteroppgave, 70% oppmøte på forsknings- og skrive-workshops

Følgende arbeidskrav inngår i emnet:

1. Prosjektbeskrivelse 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

2. Muntlig presentasjon av masteroppgaven 20-30 minutter, godkjent/ikke godkjent. Hvis kandidaten må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.

3. 70% oppmøte på forsknings- og skrive-workshops

Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til vurdering. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Emneansvarlig: Milica Savic
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram
Emneevaluering
Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto