Hopp til hovedinnhold

Pedagogikk og elevkunnskap 4 (MGL3400)

I løpet av emnet skal studenten utvikle et analytisk og kritisk perspektiv på skolen som organisasjon, personalets mulighet til å skape konstruktive og inkluderende læringsfellesskap og egen praksis i lys av organisasjonsteoretiske, pedagogiske og vitenskapsteoretiske perspektiv. I tillegg inngår  konflikthåndtering og forebygging av mobbing i emnet, og elevens danning i et pluralistisk samfunn vektlegges.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL3400

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Pedagogikk og elevkunnskap, ved Universitetet i Stavanger, er delt i to sykluser som til sammen utgjør 60 studiepoeng. PEL-fagets første 30 studiepoeng ligger på utdanningens første og andre semester, mens de siste 30 er lagt fjerde studieår. For å følge opp rammeplanens føringer om profesjonsretting og progresjon og med det utvikling av studentenes profesjonskompetanse, er innholdet ordnet i henhold til tre faglig overordnende og gjennomgående begrepspar:

 • Læring - undervisning: PEL-faget skal være profesjonsrettet og utvikle studentenes forståelse av at lærerarbeidet blant annet innebærer å gjennomføre en undervisning som sikrer gode læringsprosesser for alle elevene.
 • Inkludering - mangfold: I Rammeplan for grunnskolelærerutdanningene er det understreket at studentene skal kvalifiseres for å tilpasse opplæringen til alle elevene. Av den grunn vil det å være lærer i en inkluderende skole preget av elevmangfold være en av de overordnede tematikkene i faget.
 • Profesjonsutvikling - profesjonsfelleskap: Lærerrollen er mangefasettert og i stadig forandring fordi lærerarbeidet endres i takt med samfunnet, i takt med myndighetenes krav til læreren og i takt med utviklingsprosesser i profesjonen. For å forberede studentene på at lærerarbeid innebærer deltakelse i profesjonsfellesskap på ulike nivå, vil de systematisk bli utfordret til å lære sammen med andre.

De overordnete begrepsparene skal danne grunnlag for utvikling av en profesjonskompetanse som bidrar til forutsetninger for å møte elevmangfold og mangfold i skolens profesjonsfellesskap. Begrepsparene vil vektlegges ulikt i de ulike emnene og vil tidvis være naturlig integrert i hverandre. I syklus 2, pel 3 og pel 4, vektlegges særlig begrepsparene profesjonsutvikling - profesjonsfellesskap. En slik orientering er og i samsvar med Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-07-860

På PEL4 MGL 4400 reflekteres dette i følgende spesifikke innholdskomponenter:

 

Skoleutvikling.

Demokrati og medborgerskap.

Fellesskapets betydning.

Forebygging og håndtering av mobbing.

Etisk og profesjonsetisk bevissthet.

Danning og identitet i et pluralistisk samfunn med religiøst og livsynsmessig mangfold.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om utviklingsprosesser/læring i skolen som organisasjon
 • har inngående kunnskap om fellesskapets betydning for elevenes læringsprosesser fra 1.- 7. trinn
 • har inngående kunnskap om hvordan konflikter og mobbing kan forebygges og håndteres
 • har avansert kunnskap om elevens danning i et demokratisk, pluralistisk samfunn, blant annet om religion og livssyn som del av barn og unges identitet og referanserammer
 • har kunnskap om etiske grunnbegreper, etiske modeller og etisk argumentasjon

 Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende forskningsbasert kunnskap til å kritisk vurdere utviklings- og endringsprosesser i skolen 
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap til å forebygge mobbing og analysere og iverksette tiltak som skal motvirke mobbing
 • kan analysere og drøfte samspillet mellom mangfold, demokratioppdragelse og medeborgerskap
 • kan kritisk analysere og anvende skolens verdigrunnlag
 • kan identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål forankret i etisk teori

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • kan identifisere og analysere utfordringer i skolehverdagen i en pluralistisk skole og utnytte muligheter den gir
Forkunnskapskrav
Et av følgende alternativer:
MGL1100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom, MGL1200 Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.
MGD1100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom, MGD1200 PEL 2. år (1. - 7. trinn) ; Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer Alle

4 dagers individuell hjemmeeksamen med omfang på 4000 ord (+/- 10%), karakterskala A-F.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Individuell drøftingsoppgave, Gruppeoppgave, 70% frammøte

Obligatoriske undervisningsaktiviteter:

I Pedagogikk og elevkunnskap vil studentene bli utfordret på koplingen mellom teori og praksis, blant annet gjennom casebasert undervisning. Deler av undervisningen vil gå med til å diskutere hvilke konsekvenser de faglige begrepene kan ha for arbeidet i skolen. Faget skal føre til faglig refleksjon, personlig vekst og yrkesetisk bevissthet. Evnen til kritisk refleksjon oppøves bl. a i diskusjoner der studentene anvender fagets begrepsapparat. I undervisningen vil studentene også møte et mangfold av arbeidsmåter som alle har som formål å dyktiggjøre dem i lærergjerningen. Derfor er minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen påkrevd.

Individuelt arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3. Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Følgende arbeidskrav inngår i emnet:

 1. Individuell drøftingsoppgave knyttet til sentrale profesjonsetiske problemstillinger i skolen (2000 ord +/10%). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.
 2. Gruppeoppgave knyttet til utviklingsarbeid i praksisperioden (utføres på høsten i 7. semester for matematikk og engelsk og i 8. semester på våren for norsk, samfunnsfag og kroppsøving).
Fagperson(er)
Faglærer: Vegard Moen
Emneansvarlig: Vegard Moen
Emneansvarlig: Nina Helgevold
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer
Å kunne delta et profesjonsfellesskap fordrer evne til samhandling på ulike nivå. Undervisningen vil derfor bli organisert som plenumsforelesninger og som seminargrupper/faste arbeidsgrupper hvor  bruk  av studentaktive, utforskende arbeidsformer med ulike former for studentframlegg vektlegges. I emnet vil studentene  møte et mangfold av arbeidsmåter og digitale verktøy.
Praksis
15 dager med veiledet praksis.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Pedagogikk og elevkunnskap 4 (MGD3400_1) 15
Emneevaluering
Emnet har fagutvalg der to studenter er representert. Det blir gjennomført tidligdialog hvert semester og sluttevaluering i henhold til kvalitetssystemet ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto