Hopp til hovedinnhold

Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL350M)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL350M

Versjon

1

Vekting (Sp)

45

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

En masteroppgave i samfunnsfag er et veiledet vitenskapelig arbeid. Innholdet kan være drøftende, fortolkende eller ha en empirisk innretning. Studenter veiledes individuelt og i grupper gjennom prosjektutviklingen, og frem til innleveringsfristen for oppgaven.

Masteroppgaven i samfunnsfag skrives og leveres normalt individuelt. Det er anledning til å skrive og levere oppgaven i grupper på inntil to kandidater, forutsatt at søknad om dette blir innvilget. Søknad sendes til masterkoordinator. Oppgaver som skrives sammen får samlet vurdering. Gruppeoppgaver har større omfang, og det kreves en signert kandidaterklæring hvor det gjøres rede for den enkeltes bidrag. Kandidatenes bidrag skal være mest mulig jevnbyrdige.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

  • Har spesialisert innsikt i et avgrenset samfunnsfaglig og/eller samfunnsfagdidaktisk område (masteroppgaven)
  • Har kunnskap om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og masteroppgave, og sammenhengen mellom disse elementene i lys av relevant vitenskapsteori
  • Har kunnskap om produksjon og analyse av den typen data som masteroppgaven retter seg mot

Ferdigheter

  • Kan formulere problemstilling og utarbeide en prosjektbeskrivelse som redegjør for tematikk og forskningsspørsmål, teoretisk og metodisk tilnærming og mulige forskningsetiske problemstillinger 
  • Kan gjennomføre et forskningsprosjekt og utvikle en masteroppgave som relaterer seg til aktuell forskning, teoretisk og metodologisk litteratur, og som vurderer relevante forskningsetiske problemstillinger
  • Kan analysere faglige og fagdidaktiske problemstillinger basert på selvstendig tilegnet fagkunnskap, og bruke slik innsikt i undervisning, formidling og forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
  • Kan formidle eget forskningsprosjekt og kan presentere forskningsresultater både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

  • Har kunnskap om forskningsprosessen
  • Kan vurdere kvalitet, gyldighet og relevans av egne og andres forskningsarbeider og av publisert forsknings- og faglitteratur
  • Kan identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i skolerelaterte forskningsprosjekt
Forkunnskapskrav
MGL1050 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn), MGL1051 Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn)
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt, i tillegg til at studenten må ha bestått fordypning i samfunnsfag på grunnskolelærerutdanningen.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Omfanget på masteroppgaven er veiledende satt til 20 000 - 40 000 ord. Individuelle oppgaver har en ramme på 20 000 - 25 000 ord, og gruppeoppgaver har en ramme på 35 000 - 40 000 ord. Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Prosjektbeskrivelse, Presentasjon av masteroppgave, Obligatorisk oppmøte på fellesseminar

Prosjektbeskrivelse på 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Presentasjon av masteroppgave på 20-30 minutter, vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Obligatorisk oppmøte på fellesseminar.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tord Austdal
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto