Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

Emnet i menneskerettigheter er innrettet mot fremtidige lærere i barne- og ungdomsskolen. Menneskerettighetene blir belyst fra forskjellige ståsteder og akademiske disipliner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL4052

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Nye konflikter -både væpnende og verbale -identitetspolitikk, globaliseringsprosessern, migrasjon, og vestlig sekularisering bidrar til å gjøre spørsmål om menneskerettigheter svært aktuelt. Emnet i menneskerettigheter er spesielt innrettet med tanke på fremtidige lærere i barne- og ungdomsskolen. Menneskerettigheter som har betydning for identitet og integrasjon blir vektlagt.

Menneskerettighetene blir belyst fra forskjellige ståsteder og fra ulike akademiske disipliner. Debatter om menneskerettighetsbrudd som omhandler elever, foreldre, lærere, skoler og pensum blir spesielt belyst. Det samme gjelder saker som omhandler identitetsspørsmål. Hvordan integrering i skolen og samfunnet ellers kan kobles til menneskerettigheter blir diskutert. Emnet vektlegger i sin tverrfaglige tilnærming rettighetsdiskusjoner hvor ulike menneskerettigheter kan komme i konflikt med hverandre. Menneskerettighetsundervisning og rettighetene til grupper av mennesker som trenger særskilt vern utgjør en viktig del av undervisningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om utviklingen av menneskerettighetene
 • har inngående kunnskap om ulike diskurser og problemfelt innenfor menneskerettighetene
 • har inngående kunnskap om hvordan menneskerettighetene kan brukes aktivt i skolehverdagen
 • har inngående kunnskap om barns rettigheter

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • kunne anvende en menneskerettslig tilnærming på faglige utfordringer i skolen
 • kunne reflektere metodisk over ulike tilnærminger til menneskerettighetene og hvordan disse er relevante i skolesammenheng
 • ha utviklet kompetanse til å takle kulturelle motsetninger
 • kunne arbeide selvstendig med menneskerettslige spørsmål
 • kritisk analysere pedagogiske spørsmål i lys av ulike menneskerettigheter

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan søke og finne relevant litteratur om pedagogiske- og menneskerettslige problemstillinger
 • kan kritisk reflektere over egen praksis i lys av menneskerettighetene

Forkunnskapskrav

MGL2050 Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn), MGL2051 Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)
Samfunnsfag 1 og 2 (5-10). Studenter med minst 60 studiepoeng samfunnsvitenskapelige fag kan søke om plass.

Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen og muntlig prøve

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 4/10 3 Uker Bokstavkarakterer
Muntlig prøve 6/10 30 Minutter Bokstavkarakterer

Hjemmeeksamen på 3000 ord +/- 10 % som teller 40% av samlet karakter. Hjemmeeksamen går over 3 uker.En muntlig, individuell eksaminasjon på inntil 30 minutter som teller 60 % av samlet karakter. Arbeidskrav:Obligatorisk frammøte 80% , pensumpresentasjon for medstudenter og bestått skriftlig arbeidskrav på 5000 tegn Alle vurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppgave, Obligatorisk fremmøte

Oppgave på 5000 tegn.

Begrunnet i at faget krever aktiv studentdeltakelse med tilbakemeldinger fra medstudenter er det krav om minst 80% tilstedeværelse i undervisningen.

Alle obligatoriske krav må være godkjent for å få gå opp til vurdering i emnet. Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer:

Tord Austdal

Emneansvarlig:

Ketil Fred Hansen

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og studentfremleggelser, muntlig og skriftlig. En del gruppearbeid må påregnes. Aktiv studentdeltakelse forventes. Undervisningen gis på engelsk dersom dette er ønskelig.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto