Pedagogikk og elevkunnskap 4 (MGL4400)

I løpet av emnet skal studenten utvikle et analytisk og kritisk perspektiv på skolen som organisasjon, personalets mulighet til å skape konstruktive og inkluderende læringsfellesskap og egen praksis i lys av organisasjonsteoretiske, pedagogiske og vitenskapsteoretiske perspektiv. I tillegg inngår konflikthåndtering og forebygging av mobbing i emnet, og elevens danning i et demokratisk, pluralistisk samfunn vektlegges.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL4400

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Pedagogikk og elevkunnskap, ved Universitetet i Stavanger, er delt i to sykluser som til sammen utgjør 60 studiepoeng. PEL-fagets første 30 studiepoeng ligger på utdanningens første og andre semester, mens de siste 30 er lagt fjerde studieår. For å følge opp rammeplanens føringer om profesjonsretting og progresjon og med det utvikling av studentenes profesjonskompetanse, er innholdet ordnet i henhold til tre faglig overordnende og gjennomgående begrepspar:

 • Læring - undervisning: PEL-faget skal være profesjonsrettet og utvikle studentenes forståelse av at lærerarbeidet blant annet innebærer å gjennomføre en undervisning som sikrer gode læringsprosesser for alle elevene.
 • Inkludering - mangfold: I Rammeplan for grunnskolelærerutdanningen er det understreket at studentene skal kvalifiseres for å tilpasse opplæringen til alle elevene. Av den grunn vil det å være lærer i en inkluderende skole preget av elevmangfold være en av de overordnede tematikkene i faget.
 • Profesjonsutvikling - profesjonsfelleskap: Lærerrollen er mangefasettert og i stadig forandring fordi lærerarbeidet endres i takt med samfunnet, i takt med myndighetenes krav til læreren og i takt med utviklingsprosesser i profesjonen. For å forberede studentene på at lærerarbeid innebærer deltakelse i profesjonsfellesskap på ulike nivå, vil de systematisk bli utfordret til å lære sammen med andre.

De overordnete begrepsparene skal danne grunnlag for utvikling av en profesjonskompetanse som bidrar til forutsetninger for å møte elevmangfold og mangfold i skolens profesjonsfellesskap. Begrepsparene vil vektlegges ulikt i de ulike emnene og vil tidvis være naturlig integrert i hverandre. I syklus 2, pel 3 og pel 4, vektlegges særlig begrepsparene profesjonsutvikling - profesjonsfellesskap. En slik orientering er og i samsvar med Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-07-860.

På PEL4 MGL4400 reflekteres dette i følgende spesifikke innholdskomponenter:

Skoleutvikling.

Demokrati og medborgerskap.

Fellesskapets betydning.

Forebygging og håndtering av mobbing.

Etisk og profesjonsetisk bevissthet.

Danning og identitet i et demokratisk, pluralistisk samfunn med religiøst og livsynsmessig mangfold.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om utviklingsprosesser/læring i skolen som organisasjon
 • har inngående kunnskap om fellesskapets betydning for elevenes læringsprosesser fra 5.- 10. trinn
 • har inngående kunnskap om hvordan konflikter og mobbing kan forebygges og håndteres
 • har avansert kunnskap om elevens danning i et pluralistisk samfunn, blant annet om religion og livssyn som del av barn og unges identitet og referanserammer
 • har kunnskap om profesjonsetiske grunnbegreper, etiske modeller og profesjonsetisk argumentasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende forskningsbasert kunnskap til å kritisk vurdere utviklings- og endringsprosesser i skolen
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap til å forebygge mobbing og analysere og iverksette tiltak som skal motvirke mobbing
 • kan analysere og drøfte samspillet mellom demokratiforståelse, demokratioppdragelse og menneskerettigheter
 • kan kritisk analysere og anvende skolens verdigrunnlag
 • kan identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • kan identifisere og analysere utfordringer i skolehverdagen i en pluralistisk skole og utnytte muligheter den gir

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MGL2100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom, MGL2200 Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.
MGL2100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom, MGL2200 Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold., MGL4300 Pedagogikk og elevkunnskap 3

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Eksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% frammøte, Individuell refleksjonsoppgave, Individuell drøftingsoppgave, Gruppeoppgave

I Pedagogikk og elevkunnskap vil studentene bli utfordret på koplingen mellom teori og praksis, blant annet gjennom casebasert undervisning. Deler av undervisningen vil gå med til å diskutere hvilke konsekvenser de faglige begrepene kan ha for arbeidet i skolen. Faget skal føre til faglig refleksjon, personlig vekst og yrkesetisk bevissthet. Evnen til kritisk refleksjon oppøves bl. a i diskusjoner der studentene anvender fagets begrepsapparat. I undervisningen vil studentene også møte et mangfold av arbeidsmåter som alle har som formål å dyktiggjøre dem i lærergjerningen. Derfor er minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen påkrevd.

Individuelle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjente arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3. Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Følgende arbeidskrav inngår i emnet:

 1. Individuell drøftingsoppgave knyttet til sentrale profesjonsetiske problemstillinger i skolen (2000 ord +/10%). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.
 2. Individuell refleksjonstekst (400 ord +/10%). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.
 3. Gruppeoppgave knyttet til utviklingsarbeid i praksisperioden (Digital presentasjon). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Hein Berdinesen

Faglærer:

Tanu Biswas

Faglærer:

Finn Martinsen

Emneansvarlig:

Vegard Moen

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Å kunne delta i et profesjonsfellesskap fordrer evne til samhandling på ulike nivå. Undervisningen vil derfor bli organisert som plenumsforelesninger og som seminargrupper/faste arbeidsgrupper hvor bruk av studentaktive, utforskende arbeidsformer med ulike former for studentframlegg vektlegges. I emnet vil studentene møte et mangfold av arbeidsmåter og ulike digitale verktøy.

Praksis

15 dager veiledet skolepraksis.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto