Kvalitative metoder – Metode 2 (MGLT42)

Metodeuken legger vekt på å belyse sentrale aspekt ved kvalitative metoder knyttet til utdanningsvitenskapelig forskning og forskningsetikk. Metodeuken vil danne grunnlag for videre fagspesifikt arbeid med kvalitative forskningsmetoder i de ulike masteremnene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGLT42

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I metodeuken om kvalitative metoder legges det vekt på metodologisk grunnlag, utvikling av kvalitative forskningsdesign, metodiske tilnærminger for datakonstruksjon, strategier for analyse av data samt vurdering av forskningens troverdighet og gyldighet.

Forskningsetikk behandles med forankring i forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentene:

  • ha kunnskap om vitenskapelige tenkemåter, kvalitative forskningsmetoder og forskningsetikk
  • ha kunnskap om ulike kvalitative forskningsdesign og metoder

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene:

  • kunne planlegge, vurdere og anvende relevante forskningsdesign og metoder for problemstillinger innenfor eget fagfelt

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentene:

  • ha innsikt i metodologiske og forskningsetiske problemstillinger i kvalitativ forskning innenfor eget fagfelt.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeinnlevering

80% obligatorisk tilstedeværelse.

I metodeuken inngår følgende obligatoriske arbeidskrav: en skriftlig gruppeoppgave med forankring i pensum knyttet til metodeuken. Omfanget av denne oppgaven skal være på 1500-2000 ord. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke-godkjent av faglærere i emnet.

Studenter som får arbeidskravet vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Hein Berdinesen

Faglærer:

Tord Austdal

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Emneansvarlig:

Hans Erik Bugge

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid. I gruppearbeid vil studentene være inndelt etter masteremner.

Undervisningen i metodeuken vil legges til tidsrommet 8.15-12.00.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto