Fortid i samtid (MHI305)

I dette emnet er vi opptatt av hvordan mennesker bruker historie og forsøker å forme det kollektive minnet. Vi ser på hvordan bruken av fortiden påvirkes av makt- og samfunnsforhold i samtiden, og hvordan den er vært med på å forme fremtiden.

Emnet har begrenset antall plasser.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHI305

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Historie som moderne vitenskapsfag har gitt historikernes fremstilling av fortiden særlig autoritet. Mennesker har imidlertid til alle tider brukt historie til ulike formål, som for eksempel å bygge fellesskap, legitimere politikk og forsoning med en vanskelig fortid. Emnet gir en innføring i ulike måter historie kommer til uttrykk på, og sentrale verker og teorier som tar opp historie- og minnebruk. Vi legger vekt på å analysere bruken av historie og minner som forsøk på å få til historisk endring, på å forme forståelsen av samtiden og forventningene til fremtiden. Samtidig tar vi på alvor at kampen om fortida aldri foregår i et tomrom, og ser på hvordan den formes av ulike forhold i samtiden.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

  • ha avansert kunnskap om hvordan historie og minner har blitt brukt i ulike historiske sammenhenger
  • ha avansert kunnskap om hvordan ulike former for historiebruk henger sammen med sentrale utviklingsprosesser
  • ha kunnskap om viktige historiefaglige arbeider og teorier knyttet til historiebruk- og minnestudier

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne bruke ulike typer kilder og fremstillinger og utnytte terminologiske og teoretiske referanser til selvstendige undersøkelser av historie- og minnebruk
  • kunne lese kritisk vitenskapelige undersøkelser av historiebruk- og minnestudier
  • kunne forklare historiers og minners betydning for kollektive identiteter og kulturer

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å drøfte spørsmål knyttet til bruk av historie og minner
  • ha en kritisk forståelse for bruk av historie og minner for ulike formål i fortid og samtid

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave 1/1 2 Uker Bokstavkarakterer Alle

Eksamen består av en oppgave. I oppgaven skal studentene dokumentere at de behersker å gjennomføre en undersøkelse av minner og/ eller historiebruk på en vitenskapelig måte. Oppgaven skal ha et omfang på 4000 ord (+/- 10%), ekskludert forside, litteraturliste, fotnoter og evt. tabeller og illustrasjoner, og innholdsfortegnelse.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

70% oppmøte på undervisning
Kravet må være oppfylt for at man kan stille seg til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ketil Knutsen

Studiekoordinator:

Signe Ekenberg

Arbeidsformer

Oversiktsforelesninger, seminarer og studentframlegg.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Historiedidaktikk i møte med historiebruk (MHI120_1) 15
Historiebruk 1: Offentlig og politisk historiebruk (MHI300_1) 10
Historiebruk 2: Læring og utvikling av verdier og identiteter (MHI310_1) 5
Tekst, minner og historie: innføring i minnestudier (MHI350_1) 5
Text, Memory and History - IP (MHI355_1) 5
Tekst, minner og historie - supplement til IP-kurs (MHI355_2) 5

Åpent for

Åpent for studenter på master i historie og historiedidaktikk, heltid og deltid, lektorutdanning for trinn 8-13 med historie som fag 1.

Begrenset antall plasser

Vi har 30 plasser på emnet. De som melder seg opp først, går foran. Ved oppmelding vil det komme frem i studentweb om det er ledige plasser

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto