Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling (MHI325)

Emnet skal gi studentene en innføring om hvilken betydning digitale og multimodale ressurser har for samfunnets historieoppfatning og for historieformidling i og utenfor skolen.

Det er begrenset antall plasser på emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHI325

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

De siste tiårene har ulike medier fått en stadig større plass i samfunnet. Som et resultat har formidlingen av historie ved hjelp av digitale og multimodale ressurser økt betraktelig, noe som også gjenspeiles i skoleundervisningen. Sammen med et mangfold av tradisjonelle audiovisuelle medier som historiske fiksjonsfilmer, historiske dokumentarer og historiske tegneserier finnes i dag nye medier som bruker og/eller formidler historie: historiske underholdningsprogrammer på TV, historiske videospill, historiske podcaster, interaktive historiske nettsider, digitaliserte historiske kilder og arkiver med offentlig adgang, avanserte Chatboter som bruker kunstig intelligens, med mer. Historieformidling gjennom lyd, bilde og via digitale ressurser har på denne måten blitt en del av hverdagen for mange mennesker.

Dette emnet vil undersøke både mulighetene og utfordringene denne nye medialiseringen og digitaliseringen byr på for historieformidling og historieoppfatning både i og utenfor skolen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

  • ha kunnskap om hvordan ulike digitale og multimodale ressurser kan brukes i historieformidling, inkludert i skoleundervisning
  • ha kunnskap om kritisk literacy og media literacy som forskningsfelt knyttet til historieformidling
  • ha kunnskap om hvordan ulike medier påvirker samfunnets historieoppfatning
  • forstå hva profesjonsfaglig digital kompetanse for historiefaget innebærer

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne analysere, tolke og drøfte hvordan ulike digitale og multimodale ressurser påvirker formidling og oppfatning av historie i samfunnet
  • kunne beherske forskjellige digitale og multimodale ressurser i historieformidling

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne anvende vitenskapelige prinsipper som redelighet og saklighet
  • kunne reflektere kritisk over hvilken betydning digitale og multimodale ressurser har for samfunnets historieoppfatning og for historieformidling i og utenfor skole

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 2 Uker Bokstavkarakterer Alle

Individuell oppgave på 3500 ord (+/- 10%), ekskludert forside, litteraturliste, fotnoter og evt. tabeller og illustrasjoner, og innholdsfortegnelse.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger

Studentene må få godkjent en mappe bestående av mindre oppgaver basert på emnets tematikk. Disse vil gjennomføres i forbindelse med undervisningsopplegget og vil basere seg på arbeid både individuelt og i grupper. Studentene skal her dokumentere at de behersker forskjellige digitale og multimodale ressurser i historieformidling. Mappen vil være grunnlag for den individuelle hjemmeoppgaven.

Studentene må møte opp på 70% av seminarene i emnet for å kunne ta slutteksamenen.

Fagperson(er)

Faglærer:

Ketil Knutsen

Studiekoordinator:

Signe Ekenberg

Arbeidsformer

Oversiktsforelesninger, seminarer individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og studentframlegg.

Åpent for

Åpent for studenter på master i historiedidaktikk, heltid og deltid, lektorutdanning for trinn 8-13 med historie som fag 1.

Begrenset antall plasser

Vi har 30 plasser på emnet. De som melder seg opp først, går foran. Ved oppmelding vil det komme frem i studentweb om det er ledige plasser.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto