Historien gjennom 20 ting (MHI327)

Emnet utforsker hvordan historier kan fortelles gjennom ting og materiell kultur. Vi tar utgangspunkt i 20 konkrete ting og skal diskutere hva vi kan lære gjennom disse tingene, hva de metodologiske konsekvensene av et slikt fokus er, hvilke steder vi møter slike ting på, samt hvordan ting kan brukes i pedagogikk og formidling av historie.

Emnet har begrenset antall plasser.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHI327

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

En ting er mer enn bare en illustrasjon av historien. Mennesker omgir seg med ting og har gjort det gjennom titusenvis av år. Noen ting er enkle - som for eksempel sko eller bord, mens andre er kompliserte - som for eksempel en iPhone eller en atomreaktor. Noen har forandret seg dramatisk over tid, mens andre har forblitt relativt stabile. Men alle har til felles at tingene er en viktig del av samfunn, kultur og historie. Emnet utforsker hvordan historier kan fortelles gjennom ting og materiell kultur. Vi tar utgangspunkt i 20 konkrete ting og skal diskutere hva vi kan lære gjennom disse tingene, hva de metodologiske konsekvensene av et slikt fokus er, hvilke steder vi møter slike ting på, samt hvordan ting kan brukes i pedagogikk og formidling av historie.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

  • Ha kunnskap om hvordan ting kan mobiliseres for å lære om historie
  • Forstå hvordan objekter er historiske aktører, er involvert i historiske hendelser og kan brukes som vitner til disse hendelsene
  • Ha kunnskap om ting, materialitet og materiell kultur i historiefaglig perspektiv

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

  • Kunne bruke ting som pedagogisk og formidlingsmessig hjelpemiddel
  • Kunne bruke ting i sine egne historiske fortellinger
  • Kunne forklare objekters betydning for samfunn og kulturer
  • Kunne bruke analysemetoder og teorier fra andre fagfelt i historiefaglig perspektiv

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

  • ha en kritisk forståelse for bruk av objekter i ulike kulturelle, sosiale eller politiske sammenhenger.
  • kunne kommunisere om bruk av objekter til ikke-spesialister
  • kunne redegjøre for og reflektere kritisk over ulike tilnærminger til objekter i historiefaglig perspektiv og drøfte hvorvidt de tilfører vår forståelse av fortiden noe nytt.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 Bokstavkarakterer

Oppgaven er individuell.Oppgaven er et reflekterende essay på 3000 ord +/- 10% (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, bilder, tabeller, fotnoter, vedlegg og litteraturliste). Essayet har to deler: Den første delen er tekst til en utstillingskatalog for offentlig presentasjon hvor en gjenstand er det sentrale elementet (1000 ord). I den andre delen (2000 ord) skal studenten gjøre rede for de valgene og vurderingene som er gjort i arbeidet med den første delen og sette disse i relasjon til pensumlitteraturen og emnets innhold.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent 8 av 10 arbeidsoppgaver, Oppmøte 80%

Gjennom semesteret vil studentene få utlevert totalt ti korte arbeidsoppgaver knyttet til pensumlitteratur, nettressurser og forelesningstema. Åtte av disse må besvares og godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Dolly Jørgensen

Studiekoordinator:

Signe Ekenberg

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer og selvstudium.

Åpent for

Åpent for studenter på master i historie og historiedidaktikk og lektorutdanning for trinn 8-13 med historie som fag 1.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto