Hopp til hovedinnhold

Historie og historiedidaktikk masteroppgave MHIMAS

I andre del av masterstudiet skal studentene skrive masteroppgave. Masteroppgaven er en vitenskapelig avhandling basert på egen forskning. Studentene må møte til veiledning og på seminarer under arbeidet med oppgaven.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MHIMAS

Vekting (SP)

60

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal kandidaten ha:

 

Kunnskaper:

  • ha grundige kunnskaper i å arbeide med faglige problemstillinger, bruke bibliotek, arkiver og andre ressurser.
  • ha et reflektert forhold til forskningstradisjoner/-perspektiver knyttet til det historiske fagfeltet.

Ferdigheter:

  • ha ferdigheter i å velge og bruke vitenskapelige arbeidsmetoder for å bringe fram ny kunnskap innen fagområdet.
  • kunne kritisk vurdere vitenskapelige tekster og forskningsresultater.

Generell kompetanse:

  • ha evne til selvstendig arbeid og kritisk vitenskapelig granskning.
  • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å svare på problemstillinger knyttet til bruk av historie.
  • kunne redegjøre for og reflektere kritisk over ulike tilnærminger til historie .
Innhold

Masteroppgaven kan ha svært ulike typer problemstillinger. I noen oppgaver inngår både en teoretisk og en empirisk del, der studenten gjennomfører sin egen datainnsamling eller bruker tilgjengelige datakilder som er samlet inn av andre. Masteroppgaven kan også ha et rent historisk eller teoretisk siktemål. Formålet kan for eksempel være å undersøke historiske data, gi oversikt over faglige bidrag for en viktig problemstilling, sammenfatte synspunkter og empiriske funn, og gi en syntese av status ved forskningsfronten, eventuelt trekke opp sentrale spørsmål for framtidig forskning.

Emnet for masteroppgaven må avklares i samråd mellom student og faglærer(e). Hver student vil inngå en veiledningsavtale med veileder.

Forkunnskapkrav
Gjennomført første år av masterstudiet (60 studiepoeng). Om en student mangler 15 sp for å ha fullført første studieår på masterprogrammet må studenten søke instituttadministrasjonen om å få begynne på emnet MHIMAS.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave og muntlig prøve 1/1 A - F Alle.

Sensuren av masteroppgaven baseres på en vurdering av studentens oppgave og en muntlig eksamen i tilknytning til den. Den muntlige eksamen kan justere vurderingen av masteroppgaven med én karakter.Muntlig prøve: Inntil 45 minutter.Omfang på oppgaven: 40.000 ord +-10%, eksklusiv forside, forord, sammendrag, innholdsfortegnelse, tabeller, litteraturliste og fotnoter.Masteroppgaven skal bestå av en frontside, et sammendrag/abstrakt på norsk og på engelsk (på maks 300 ord hver), eventuelt et forord, en innholdsfortegnelse, en oversikt over illustrasjoner, bilder, grafikk og andre dokumenter brukt i oppgaven, selve oppgaveteksten og en litteraturliste.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Deltakelse på oppgaveseminar (75%)

Deltakelse på oppgaveseminar, 75% hvorav presentasjon og opponering er obligatorisk.

Obligatorisk aktivitet må være bestått for å få adgang til å levere masteroppgaven.

I tillegg må alle andre emner i programmet være bestått. Alternativt må man avlegge eksamen i resterende emner i det samme semestret som innleveringen av masteroppgaven.

Unntaksvis kan studenter få fritak fra deler av seminaret for å gjennomføre feltarbeid i utlandet.

Fagperson(er)
Faglærer: Ketil Knutsen
Faglærer: Peder William Chellew Roberts
Faglærer: Tor Thorvaldsen
Faglærer: Finn Arne Jørgensen
Faglærer: Eva Stina Maria Jakobsson
Faglærer: Marie-Theres Fojuth
Faglærer: Linn Anne Margrethe Normand
Faglærer: David-Alexandre Thomas Wagner
Faglærer: Alexandre Dessingué
Faglærer: Dolly Jørgensen
Faglærer: Tyson Ashley Retz
Emneansvarlig: Finn Arne Jørgensen
Faglærer: Olav Tysdal
Faglærer: Roald Berg
Emneansvarlig: Ketil Knutsen
Arbeidsformer
Individuelt arbeid, veiledning og oppgaveseminar.
Åpent for
Historie og historiedidaktikk - masterstudium - deltid Historie og historiedidaktikk - masterstudium
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto