Forskningsmetode (MHV111)

Emnet gir en inngående innsikt i ulike forskningsmetoder, inkludert kvalitative og kvantitative metoder. Det skal bidra til inngående kunnskap i helsevitenskaplig forskning, den vitenskapelige forskningsprosessen og forskningsmetodikk som styrker studentens evne til å planlegge og gjennomføre metodedel i vitenskapelig forskning. Emnet deles i to deler, kvantitativ og kvalitativ del. De to delene utvider studentens kunnskap om kvantitativt og kvalitativt forskningsdesign, forskningsprosess, datainnsamling og dataanalyser. Ut fra forskningens hensikt og forskningsspørsmål lærer studenten å framstille vitenskapelig tekst knyttet til gjeldende datainnsamling, analyse og tolkning, kritisk granskning, forskningsetiske spørsmål og overførbarhet av forskningsresultater til praksis i helse-, velferds- og omsorgstjenester.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHV111

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kvalitative metoder:

 • Grunnleggende begreper i kvalitative metoder
 • Utvalgsmetoder
 • Datainnsamling, individuelle intervju og fokusgruppeintervju
 • Dataanalyse, som innholdsanalyse, systematisk tekstkondensering og tematisk analyse
 • Styrker og svakheter ved ulike metodiske tilnærminger
 • Overførbarhet av forskningsresultater
 • Etiske retningslinjer for forskning som benytter kvalitative metoder

Kvantitative metoder:

 • Grunnleggende begreper i kvantitative metoder
 • Hypotesegenerering og hypotesetesting
 • Utvalgsmetoder
 • Datainnsamling og datahåndtering, inkl. håndtering av manglende data
 • Sannsynlighetsteoretiske prinsipper, inkl. sentralgrenseteoremet, p-verdi og konfidensintervall
 • Deskriptiv og inferensiell statistikk
 • Statistiske analyser: univariate og bivariate analyser, regresjonsanalyse
 • Programvare for statistiske analyser
 • Styrker og svakheter ved ulike metodiske tilnærminger, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet, bias
 • Retningslinjer for forskning som benytter kvantitative metoder

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om ulike kvalitative og kvantitative metodiske tilnærminger, inkludert deres styrker og svakheter ved anvendelse
 • har inngående kunnskaper om utvalg, datainnsamling og dataanalyse innen kvalitativ og kvantitativ forskning
 • har inngående kunnskaper i hvordan presentere og bruke forskningsmetoder i forskningsprosessen

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan problematisere og formulere forskningsspørsmål og hypoteser med utgangspunkt i tidligere forskning og anerkjente kvalitetsprinsipper for kvalitativ og kvantitativ forskning
 • kan planlegge forskning basert på passende metodevalg
 • kan argumentere for metoder for utvalg, datainnsamling og målemetoder
 • kan argumentere for valg av tilnærming til dataanalyse
 • kan forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder
 • kan vurdere konstruktivt og kritisk egen og andres forskning

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan reflektere over og anvende sine metodiske kunnskaper og ferdigheter til å planlegge en hel forskningsprosess
 • kan formidle en selvstendig holdning og sammenstille et vitenskapelig arbeid ut fra krav til akademisk skriving, intern logikk og fagområdets metodiske uttrykksformer
 • kan argumentere og kritisk vurdere og validere forskningsresultat og faktorer som påvirker kvaliteten i et forskningsprosjekt
 • kan reflektere rundt sin egen rolle i forskningen, samt hvordan dette kan gjøres for å styrke studiens validitet og pålitelighet
 • kan reflektere over og kommunisere sitt kunnskapsbidrag i vitenskapelig sammenheng og stimulere til utvikling i helse-, velferds- og omsorgstjenester

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MHV110 Metodologi og forskningsdesign

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer

Eksamen består av en eller flere oppgaver knyttet til kvalitativ og/eller kvantitativ metode. Oppgaven skal leveres individuelt og ha et omfang på 3000 ord (+/- 10%).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Petter Viksveen

Studieprogramleder:

Kristin Akerjordet

Arbeidsformer

Arbeidsformer vil omfatte forelesninger, individuelle arbeid og gruppearbeid på campus og/eller digitalt. Det vil bli lagt vekt på selvstudier, simulering og digitale verktøy/plattformer

Åpent for

Helsevitenskap - masterstudium Rus- og psykisk helsearbeid - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto