Fysisk aktivitet og helse (MID411)

Emnet fysisk aktivitet og helse gir kunnskaper om anbefalinger, målemetoder og status for fysisk aktivitet og fysisk form i befolkningen, samt om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og livsstilssykdommer. Fysisk aktivitet som forebyggende og helsefremmende tiltak for ulike grupper på ulike arenaer, står sentralt i emnet. Teorier knyttet til motivasjon for fysisk aktivitet og atferdsendringer diskuteres også.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MID411

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse.

Utvikling av fysisk form og anbefalinger om fysisk aktivitet.

Strategier og metoder for å fremme deltakelse i fysisk aktivitet

Kunnskap om mulige negative helseeffekter som følge av toppidrett og fysisk aktivitet.

Prosjektutvikling av helsefremmende tiltak - metodikk, implementering og vurdering.

Bruke relevante forskningsmetoder og redskaper på en selvstendig måte.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Ha avansert kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse.
 • Ha kunnskap om ulike faktorer som har betydning for oppnåelsen av atferdsendringer knyttet til økt fysisk aktivitet
 • Ha kunnskap om mulige effekter - også tilknyttet bærekraft - som kan følge atferdsendringer knyttet til økt fysisk aktivitet
 • Ha kunnskap om forhold som påvirker implementering av treningstiltak for ulike målgrupper.

Ferdigheter

 • Kunne anvende kunnskap, teorier og metoder innen fagområdet for å vurdere ulike måter å påvirke fysisk aktivitet og fysisk form for ulike målgrupper
 • Kunne planlegge, implementere og vurdere en livsstilsendring
 • Kunne planlegge og gjennomføre tester av fysisk form, samt vurdere styrker og svakheter ved testene.

Generell kompetanse

 • Kunne analysere og reflektere over aktivitetsmedisinske problemstillinger.
 • Kunne kommunisere om aktuelle problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fysisk aktivitet med helsesektoren og allmennheten.
 • Kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser som kan tilrettelegge for økt fysisk aktivitet hos ulike målgrupper.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig oppgave 1/1 7 Dager Bokstavkarakterer

Eksamensformen er skriftlig individuell hjemmeeksamen (7 dager). Formelle krav: Besvarelsen skal være på 2000 ord +/- 10 %, inkludert sammendrag. Calibri eller tilsvarende font med størrelse 12 og linjeavstand 1,5. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste, samt eventuelle tabeller og figurer, inngår ikke i ordavgrensningen. APA 7 skal benyttes som referansesystem.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Planlegge, gjennomføre og evaluere egenintervensjon, Analyse av vitenskapelig artikkel med framføring, Obligatorisk oppmøte, Gruppeoppgave innen utfordringsbasert læring
 • Skriftlig rapport basert på gruppeoppgave innen utfordringsbasert læring, der gruppene fordyper seg i en eller flere utfordringer gitt av ekstern samarbeidspartner. Omfanget på den skriftlige rapporten tilpasses oppgaven, men er anslagsvis på 2000 ord (+/- 10%).
 • Studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere en livsstilsendring hvor hovederfaringer skal presenteres muntlig.
 • Gruppeoppgave: Analyse av en vitenskapelig artikkel. Gruppene presenterer artikkelen i plenum.
 • Det er krav om minst 80% oppmøte på samlingene.

Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet til en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved innlevering av ny oppgave.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Sindre Mikal Dyrstad

Studieprogramleder:

Sindre Mikal Dyrstad

Studiekoordinator:

Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Totalt antall undervisningsdager: 6 hele dager. Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, seminarpresentasjoner, livsstilsendring og praktisk utprøving av aktivitetstilbud.

Arbeidsomfanget for et emne på 10 studiepoeng er stipulert til 250 - 300.

Åpent for

Helsesykepleie - masterstudium
Utveksling til Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto