Hopp til hovedinnhold

Lesing: teori og metode MLE305

Forsking på skriftkulturen (literacy) er eitt av dei studiefelta i verda som veks raskast. Som forskingsfelt har det røter i filologi/lingvistikk, tekstvitskap, samfunnsfag og pedagogikk. Vår variant lesevitskap legg som namnet seier særleg vekt på lesinga si rolle, og søkjer å sjå samanhengar mellom tekst, historie, språk og samfunn.

Kurset vil i tillegg til å innføre i internasjonal, nordisk og norsk leseforsking og literacyteori, ta opp metodologiske spørsmål i samband med undersøkingar innafor tekstkulturelle spørsmål i og utanfor skulen (les gjerne heile studieplanen for å sjå heilskapen i studiet).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MLE305

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Haust

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Haust

Undervisningsspråk

Norsk

Innhald
Kurset tek opp teoretiske, historiske og kulturanalytiske tilnærmingar til literacy-forståinga med vekt på lesing. Etter ei lita innføring i historia om norskfaget, tek me opp spørsmålet om endringane av kommunikasjonstilhøve - internasjonalt og i Noreg. Elles gjev me ein introduksjon til ulike teoriar som omhandlar lesarens rolle i møte med litterære/ikkje litterære tekstar. Eit mål er å gje innsikt i ulike oppfatningar om kva rolle lesaren har i møte med ulike tekstar, både skjønnlitterære og fagtekstar (t.d. læreboktekstar). I tillegg til å studere nokre sentrale teoretikarar i t.d. resepsjonsteori, skal vi sjå på korleis andre forskarar har utvikla nye omgrep i kjølvatnet av klassiske tekstar. Dagens forskarar nyttar både klassiske omgrep og nye omgrep for å undersøkje lesarens rolle i møte med tekstar. Andre emne som står sentralt, er intertekstualitet, som t.d. kan knyttast til multimodalitet og deltaking i fleire literacy samanhengar samtidig.
Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

Kunnskap:

 • ha kjennskap til dei vanlegaste måtane å betrakta skriftkultur (literacy) på
 • ha kjennskap til problemstillingar som gjeld leseopplæring og leseforsking
 • ha innsyn i eldre og nyare leseteoriar og leseposisjonar
 • ha oversyn over dei mest relevante metodiske tilnærmingsmåtane i fagfeltet

Ferdigheter:

 • kunne lage annotert og kommentert bibliografi
 • kunne bruke Universitetsbiblioteket aktivt
 • kunne leggje fram innlegg og førebu seg til å halde paper
 • kunne gjere greie for sentrale teoriar i emnet
 • kunne gjere greie for den samfunnsmessige verknaden av lesevitskaplege analysar
 • kunne nytte metodiske perspektiv i den presentasjonen som utgjer eksamensprøva

Generell kompetanse:

 • ha oversyn over nokre vesentlege lesevitskaplege problemstillingar med vekt på teksttilnærming
 • ha innsikt i den bruksretta nytten av studiet
Forkunnskapskrav
Tilsvarende fordjupningsnivå i bachelor i nordisk.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Munnleg eksamen 1/1 20 Minuttar Bokstavkarakterar Alle

Munnleg vurdering er eit føredrag på 20 minutt som er basert på det skriftlege arbeidskravet.Hugs at emneplanen for MLEMAS/LMLEMAS har målformkrav som får konsekvensar for andre emne i masterstudiet. Det inneber at minst ein skriftleg eksamen på masternivå må skrivast på den målforma ein ikkje skal bruke i masteroppgåva.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Frammøte, Obligatorisk arbeidskrav

A. Skriftleg innlevering til fastsatt dato med:

 • problemstilling for føredrag
 • grunngjeving
 • samandrag
 • annotert eller kommentert bibliografi etter eige val
 • eventuelt biletmateriale eller andre heilt naudsynte vedlegg

Studentar som får oppgåva vurdert til ikkje godkjend ved første innlevering, gis mulighet for ein ny innlevering av oppgåva i bearbeida form.

B. Frammøte:

 • 75% av førelesingstimane (totalt 4x12 = 48 timar, dvs. 36 timar). Dette av di kurset føreset samarbeid i plenum og i grupper, mindre prosjekt og arbeid med spørsmål relevante for den metodiske forståinga

Studentane vil få rettleiing i samband med føredraget.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Signe Ekenberg
Faglærar: Greta Brodahl
Arbeidsformar
Førelesingar med seminar
Åpent for
Ope for studentar med studierett på: Lektorutdanning for trinn 8-13, master i nordisk og lesevitskap, GLU for tinn 1 -7 og GLU for trinn 5 -10.
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfattar studentevaluering av alle emna.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto