Norsk som andrespråk (MLE365)

Emnet skal gi studentene kunnskaper om og innsikt i hva som kjennetegner norsk som andrespråk og sette kommende lærere bedre i stand til å undervise flerspråklige elever. Gjennom studiet får de verktøy som kan støtte flerspråklige i deres læring og utvikling ut fra ulike kulturelle og språklige forutsetninger. Emnet gir også studentene kunnskaper om det flerkulturelle mangfoldet. Selv om emnet naturlig nok har et fokus mot skolen, vil det også være nyttig for andre som skal arbeide med flerspråklige i privat og offentlig sektor.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MLE365

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en innføring i fagområdet norsk som andrespråk og sentrale teorier rundt begreper som førstespråk, andrespråk og flerspråklighet. Studentene vil også få kjennskap til sentralt lovverk for opplæring av språklige minoriteter.

Det fokuseres også på typologiske særtrekk ved språk fra ulike deler av verden og konsekvenser som språksystematiske ulikheter kan ha for innlæring av norsk som andrespråk.

Videre gis det en innføring i analyse av mellomspråktekster som knytter andrespråksteori til praksis. Studentene vil møte et variert materiale fra skriftlig og muntlig mellomspråk, og dette vil bli drøftet både i lys av skolens læreplaner og undervisningspraksis og forhold som primært gjelder voksne andrespråksinnlærere.

En litteraturdel gir innsyn i hvordan litterære tekster kan være utgangspunkt for meningsfulle dialoger i et flerkulturelt perspektiv. I den forbindelse skal studentene studere sentrale teorier som belyser forholdet mellom språk, kultur og makt.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om

 • hva det innebærer å være flerspråklig i et flerkulturelt samfunn
 • den norske språksituasjonen i andrespråksperspektiv
 • norsk språk i tverrspråklig perspektiv og språktypologi
 • norsk som andrespråk i norsk utdanningssektor
 • sentrale teorier innen andrespråkslæring og -undervisning
 • mellomspråkproblematikk både i skriftlige og muntlige former
 • litterære tekster som tematiserer kulturmøter og kulturforståelse

Ferdigheter

Studenten kan

 • reflektere kritisk over flerspråklighet i et samfunnsperspektiv
 • støtte andrespråksinnlæreres flerspråklige utvikling
 • anvende andrespråkteorier i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning både for minoritetsspråklige elever og voksne andrespråksinnlærere
 • analysere skriftlige og muntlige mellomspråksuttrykk
 • legge til rette for diskusjon av litterære tekster i et flerkulturelt perspektiv

Generell kompetanse

Studenten skal

 • beherske fagområdets uttrykksformer og teoretiske referanserammer

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grammatikkdelen av NOR175 eller tilsvarende kunnskaper i elementær grammatikk, også med kontrastiv tilnærming.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Uker Bokstavkarakterer Alle

Hjemmeeksamen skal ha et omfang på 4500 ord (+/- 10 %). Problemstillingen skal forhåndsgodkjennes og oppgaven skal ha veiledning.Husk at emnebeskrivelse for MLEMAS/LMLEMAS har målformkrav som får konsekvenser for andre emner i masterstudiet. Det innebærer at minst en skriftlig eksamen på masternivå må skrives på den målformen en ikke skal bruke i masteroppgaven.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig innlevering, Godkjent problemstilling, Veiledning

1. Skriftlig arbeidskrav. Arbeidskravet har et omfang på 800-1200 ord (+/- 10%). Arbeidskravet og hjemmeeksamen skal skrives innenfor ulike områder av pensumet.

2. Godkjent problemstilling for hjemmeeksamen.

3. Oppmøte til veiledning for hjemmeeksamen.

Arbeidskravene må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Studenter som får arbeidskravet vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer:

Greta Brodahl

Studiekoordinator:

Signe Ekenberg

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Undervisningen vil bestå av forelesninger og seminarer.

Åpent for

Emnet er valgbart for studenter på lektorutdanning for trinn 8-13 med nordisk som fag 1, master i nordisk og lesevitenskap, GLU for tinn 1-7 og for trinn 5 -10.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto