Naturlige vannsystemer (MLJ510)

Naturlige vannsystemer gir en innføring i jordas viktigste vannsystemer - overflatevann og vannsystemer i undergrunn og atmosfæren - saltvann og ferskvann. Det legges vekt på akvatisk økologi og biogeokjemi med spesiell fokus på forståelse og beskrivelse av tilstander og prosesser for analyse av akvatisk miljørisiko. Kurset bidrar til grunnleggende kunnskapsbasis for miljøstyring- og forvaltning og for akvatisk miljøteknologi, som er svært sentrale tema for å kunne oppfylle FNs bærekraftsmål.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MLJ510

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Basiskunnskap om alle jorda's viktigste vannsystemer, herunder:

  • Atmosfæren (atmosfæriske prosesser, klima og vær, hydrologisk syklus)
  • Ferskvannssystemer (nedbørfeltshydrologi, elver og grunnvann, innsjøer og våtmarker, breer og permafrost, spesiell fokus på innsjø eutrofiering og biogeokjemiske prosesser)
  • Sjøvannssystemer (havbassenger, vind og havsirkulasjon, bølger og tidevann, kyster)
  • Partikler i vann, sedimentasjon og sedimenter (sjø-, innsjø, elvesedimenter og løsmasser)
  • Organismer og økologi (fersk- og sjøvannsfauna, habitater og økologi)

Læringsutbytte

  • Studenten skal tilegne seg bred, grunnleggende kunnskap om økologi i naturlige vannsystemer, herunder fysisk og klimamessig grunnlag og prosesser, systemøkologi, biologi og biogeokjemi. Dette vil danne basisgrunnlag for utførelse av miljøanalyser med tanke på offentlig miljøforvaltning, industriell miljøstyring, miljøforskning og utvikling av relevant miljøteknologi. Tilnærmingsmåten innen vannsystemer har generell relevans for andre miljøproblemstillinger, og kursets faglige basis og tilnærming vil være nyttig i et bredt spekter av jobber i offentlig forvaltning og for teknologiutvikling og miljøstyring i næringslivet. Det bidrar også til det faglige grunnlaget og forståelse for påfølgende kurs i miljøingeniørstudiet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Dette emnet bør tas med MLJ500 og MLJ530.

Eksamen / vurdering

Skriftlige eksamener

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig midteksamen 1/2 3 Timer Bokstavkarakterer Ordbok
Skriftlig avsluttende eksamen 1/2 3 Timer Bokstavkarakterer Ordbok

Eksamenene er digitale.Alle vurderingsdeler må være bestått for å få en samlet karakter i emnet.Det arrangeres ikke ny og utsatt eksamen for midtveisksamen. Studenter som ikke består denne, kan ta den på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk laboratoriearbeid og deltakelse i feltkurs

Deltakelse i feltkurs.

Gjennomføring av obligatorisk lab i tilknytning til feltkurs skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Konsekvens av at du ikke har fått godkjent felt- og laboratoriearbeid er at du ikke får adgang til eksamen.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Erling Berge Monsen

Emneansvarlig:

Steinar Sanni

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

4-6 timer forelesninger per uke. Felt- og tilknyttet laboratoriekurs koordinert med parallelle 1. semester kurs.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Naturlige vannsystemer (MET150_1) 10

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Biologisk kjemi - master i realfag Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing. Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto