Hopp til hovedinnhold

Miljømikrobiologi MLJ520

Målsetningen med dette kurset er å gi studentene en innføring i mikrobiologi og mikrobiell økologi. Eksempler fra mikrobielle prosesser i naturlige og tekniske system presenteres.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MLJ520

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte
Etter avlagt eksamen i dette emnet skal studenten kjenne grunnleggende biologisk, og spesielt mikrobiologisk terminologi, forstå struktur og funksjon i encellede organismer, samt forstå mikrobers økologiske funksjon og interaksjoner i naturlige og tekniske system.
Innhold

Kurset er modulbasert med følgende moduler:

Unit 1. Den mikrobielle celle:

Hva er mikrobiologi? Biomolekyler, Cellestruktur og funksjon, Metabolisme, Cellulær vekst, Bakteriell Genetikk

Unit 2. Mikrobiell Diversitet

Evolusjon og systematikk, De tre domener: Bakterier, Archaea bakterier, Mikrobielle eukaryoter

Unit 3. Metabolsk Diversitet

Fototrofi, Autotrofi, Kjemolitotrofi, Heterotrofi, Fermentering, Anaerob respirasjon, Aerobe kjemoorganoheterotrofe bakterier.

Unit 4. Microbiell Økologi

Økologisk terminologi og konsepter, Interaksjoner, Viktige habitat: Jorda, Akvatiske miljø, Biofilmer, Geokjemiske og mikroorganismer. 

Unit 5. Miljøretta mikrobiologi

Mikrober i avløpsvann og biologisk rensning, Mikrobiologi og Drikkevann, Bionedbrytbarhet, Bioremediering.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Kompetanse i kjemi iht. opptakskrav Master i Miljøteknologi, inkludert grunnleggende biokjemi.
Eksamen / vurdering

Skriftlig prøve, kursoppgave og laboratorierapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig prøve 85/100 3 Timer A - F Godkjent kalkulator. , Ordbok.
Kursoppgave 10/100 A - F
Laboratorierapport 5/100 A - F

Emnet har en kursoppgave som teller 10 % av samlet karakter, og en avsluttende eksamen som teller 85 % av samlet karakter. Også har kurset et lab del som teller 5 % av samlet karakter.Alle vurderingsdeler må være bestått for at man skal få en endelig karakter i emnet.Det gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen for kursoppgaven eller lab-delen. Studenter som ikke består disse deler kan ta dem på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.Gjennomføring av lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Krista Michelle Kaster
Ansvarlig laboratorieøvelser: Hong Lin
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer

4 timer forelesninger per uke. 1 uke med lab.

Kurset legges opp i hovedsak i form av forelesninger.

Åpent for
Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Miljømikrobiologi (MET160) 5
Miljømikrobiologi (MLJ522) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto