Hopp til hovedinnhold

Akvatisk økotoksikologi MLJ650

Målsetningen med dette kurset er å gi studentene en innføring i miljøvitenskap og økotoksikologi og å bidra til å øke deres kunnskap om hvilke skadevirkninger kjemiske miljøgiftutslipp kan forårsake i ulike organismer, populasjoner og økosystemer. Kurset omhandler både terrestriske og akvatiske problemstillinger, men har hovedvekt på det akvatiske miljø.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MLJ650

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal studenten ha innsikt i hovedtrekkene innenfor miljøvitenskapen og være i stand til å redegjøre for de vesentligste forhold knyttet til ulike typer antropogene (menneskeskapte) miljøgifter og deres ulike typer av skadelige effekter i naturen. Studenten skal også ha en oversiktsbasert kjennskap til de viktigste metoder og tilnærmingsmåter som benyttes innefor miljøgiftundersøkelser og miljøgiftforskning.
Innhold
Tematisk sett innholder kurset følgende elementer:
 • Klassifisering av ulike typer miljøgifter og forurensningstyper
 • Typiske kilder til miljøgiftutslipp innen industri og samfunn
 • Forurensningsproblematikk knyttet til terrestriske og akvatiske økosystemer
 • Kjemiske miljøgifters spredning og oppførsel (fate) i naturen
 • Opptak og omsetning av miljøgifter i organismer
 • Biologiske effekter av miljøgifter i individer og populasjoner
 • Standardiserte metoder for vurdering av kjemiske stoffers giftighet
 • Metoder som benyttes for miljøovervåking og miljørisikoanalyser
 • Miljøregulering av kjemikalier i Norge og internasjonalt
 • Miljøproblematikk spesifikt knyttet til offshore olje og gass industrien
 • Miljøproblematikk knyttet til det arktiske miljø
 • Klima og surt hav problemstillinger (ocean acidification)
 • Nye miljøgifter (emerging pollutants)
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales at studenten har en basiskompetanse innenfor generell kjemi, organisk kjemi, generell biologi og biokjemi.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Daniela Maria Pampanin
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer
4 timer forelesninger og 4 timer øvinger pr uke. Kurset legges opp i hovedsak i form av forelesninger, men det blir også arrangert én praktisk laboratorie gruppearbeidsøvelse.
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Akvatisk økotoksikologi (MET220) 10
Økotoksikologi (MBI100) 5
Offshoreindustrien og ytre miljø (MOT490) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto