Akvatisk økotoksikologi (MLJ650)

Målet med dette emnet er å gi studentene en innføring i miljøvitenskap og økotoksikologi og å bidra til å øke deres kunnskap om hvilke skadevirkninger kjemiske miljøgiftutslipp kan forårsake i ulike organismer, populasjoner og økosystemer. Emnet omhandler både terrestriske og akvatiske problemstillinger, men har hovedvekt på det akvatiske miljø.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MLJ650

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20.august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Tematisk sett inneholder emnet følgende elementer:

 • Klassifisering av ulike typer miljøgifter og forurensningstyper
 • Typiske kilder til miljøgiftutslipp innen industri og samfunn
 • Forurensningsproblematikk knyttet til akvatiske økosystemer
 • Kjemiske miljøgifters spredning og oppførsel (fate) i naturen
 • Opptak og omsetning av miljøgifter i organismer
 • Biologiske effekter av miljøgifter i individer og populasjoner
 • Standardiserte metoder for vurdering av kjemiske stoffers giftighet
 • Metoder som benyttes for miljøovervåking og miljørisikoanalyser
 • Miljøregulering av kjemikalier i Norge og internasjonalt
 • Miljøproblematikk spesifikt knyttet til offshore olje og gass industrien
 • Miljøproblematikk knyttet til det arktiske miljø
 • Klima og surt hav problemstillinger (ocean acidification)
 • Nye miljøgifter (emerging pollutants)

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten ha innsikt i hovedtrekkene innenfor miljøvitenskapen og være i stand til å redegjøre for de vesentligste forhold knyttet til ulike typer antropogene (menneskeskapte) miljøgifter og deres ulike typer av skadelige effekter i naturen. Studenten skal også ha en oversiktsbasert kjennskap til de viktigste metoder og tilnærmingsmåter som benyttes innefor miljøgiftundersøkelser og miljøgiftforskning.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenten har en basiskompetanse innenfor generell kjemi, organisk kjemi, generell biologi og biokjemi.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bestått/ Ikke bestått Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen er digital.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 4 timer øvinger pr uke. Emnet legges opp i hovedsak i form av forelesninger, samarbeid, men det blir også arrangert én praktisk laboratorie gruppearbeidsøvelse.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Akvatisk økotoksikologi (MET220_1) 10
Økotoksikologi (MBI100_1) 5
Offshoreindustrien og ytre miljø (MOT490_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Teknisk miljøvern - bachelor i ingeniørfag Biologisk kjemi - master i realfag Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto