Kunnskapssyn i praksis (MRP130)

Emnet bygger videre på den kunnskapen studenten har tilegnet seg tidligere i studiet, og er opptatt av sammenhengen mellom ulike kunnskapsformer og praksis. Møter mellom teoretisk kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og praksiskunnskap, og hvordan disse ytrer seg i dagens tjenestetilbud, vil stå sentralt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MRP130

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet er praksisutøvelse hovedtema. Det gis et overblikk over tjenesteorganiseringen pr. i dag, ansvarsområder og samhandlingsarenaer.

Videre diskuteres profesjonelle tjenesteutøveres ulike roller, relasjoner og handlingsrom på ulike arenaer og hvordan disse igjen påvirker brukernes muligheter for å oppnå optimal hjelp. Det gis en oversikt over sentrale behandlings- og rehabiliteringstilnærminger og mulig implementering i praksis.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

  • har inngående kunnskap om eksisterende helse- og velferdstjenestetilbud og behandlingsformer innenfor rus- og psykisk helsearbeid
  • har inngående kunnskap om fagområdenes praksisutøvelse og metoder
  • har innsikt i sammenhenger mellom ulike teoretiske perspektiv og handlingsalternativ i praksis

Ferdigheter

Kandidaten:

  • kjenner til, kan analysere og kritisk vurdere relevante praktiske tilnærminger på bakgrunn av ulike forståelsesperspektiv
  • kan anvende forskning innen fagfeltene psykisk helse og rus for å beskrive, reflektere over og argumentere for iverksatte tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • kan reflektere over ulike kunnskapsformer og hvordan disse gjenspeiler seg i praksis
  • er bevisst egne holdninger og verdier, og kan reflektere kritisk rundt disse
  • kan identifisere og reflektere over «gap» mellom teori og praksis
  • kan argumentere for iverksetting av tiltak i praksis

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MHV110 Metodologi og forskningsdesign, MHV111 Forskningsmetode, MRP110 Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer - grunnlagsforståelser, MRP120 Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk, MRP140 Menneskerettigheter, helseetikk og helserett
Det anbefales at studenter som melder seg opp til dette emnet har gjennomført og bestått enmene Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer - grunnlagsforståelser og Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen/semesteroppgave 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer Alle

Omfang: 3000 ord + / - 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fagnotat, 50% obligatorisk oppmøte i undervisning

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Trond Erik Grønnestad

Emneansvarlig:

Lise Sæstad Beyene

Arbeidsformer

Forelesninger, filmer, gruppearbeid og individuelt arbeid. Emnet vektlegger stor grad av selvstudium og fysisk deltakelse på undervisningsdagene. Studentaktiv metodikk, møter med praksis og tett dialog mellom student og lærer er bærende elementer i den pedagogiske arbeidsformen.

Åpent for

Rus- og psykisk helsearbeid - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto