Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer – refleksjon, relasjonskompetanse og veiledning (MRP150)

Innen psykisk helse og rusarbeid er relasjonen det bærende element. Selv med ulike behandlingsmetoder og nye måter å forholde seg til rus og psykiske lidelser, har relasjonen og samhandling til enhver tid vist seg å være det bærende element. For å hjelpe en annen til et «annet sted», må man først møte personen der denne er. Man må da forstå personens situasjon, vise empati og evne til å reflektere sammen med personen. Et godt redskap til å skape en relasjon og motivere personen man samtaler med til endring og refleksjon er bla. bruk av motiverende intervju.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MRP150

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Dette er et delvis praktisk emne, bestående av forelesninger og refleksjon i mindre grupper. Det vil bli undervist om veiledningsmetodikk med forskjellige veiledningsmetoder som problemløsende veiledning, reflekterende team modell og motiverende intervju (MI). Veiledningen vil omhandle både kollegaveiledning og veiledning av tjenestemottagere.

I gruppene vil studentene få anledning til å teste seg selv ved å tegne hverandres genogram (nettverkskart) og føre en samtale omkring dette. Studentene vil også få øve seg på bruk av motiverende intervju og forskjellige veiledningsteknikker. Et bærende element vil være å bevisstgjøre og øke studentenes relasjonskompetanse.

I gruppeveiledningen vil studentene også bli utfordret til å reflektere over tidligere emners relevans for praksis og egen læring.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har inngående kunnskap om relasjonens betydning for samarbeid
 • Har kunnskap om profesjonell veiledning
 • Har kunnskap om hva som fremmer og forsterker personers motivasjon til endring

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan analysere og reflektere kritisk over teoretiske og praktiske utfordringer som oppstår i relasjoner
 • Kan gjennomføre samtaler basert på motiverende intervju-metodikk
 • Kan forstå, motivere, og samhandle med tjenestemottagere og pårørende om helserelaterte lærings- og endringsprosesser
 • Kan argumentere for viktigheten av profesjonell veiledning
 • Kan gjennomføre kollegaveiledning
 • Kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap sammen med tjenestemottakeres kunnskap og behov
 • Kan tegne tjenestemottagers genogram og gjennomføre samtale basert på tilgjengelig informasjon.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan analysere og reflektere over utfordringer i relasjoner med tjenestemottagere
 • Kan analysere og reflektere over egen praksis
 • Kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser innen tverrfaglige felt for psykisk helse og rus innen refleksjon, relasjonskompetanse og veiledning

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 45 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Tematikk til fremlegg (30 min) utleveres en uke i forkant

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% deltakelse i refleksjons/veiledningsgrupper
Obligatorisk refleksjon/veiledning i gruppe med minimum 80% tilstedeværelse

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Trond Erik Grønnestad

Arbeidsformer

Forelesning

Obligatorisk Refleksjon/veiledning i gruppe (80 % for å få gå opp til eksamen)

Simulering

(5-6 dager som starter med forelesning. Resten av dagen er gruppeveiledning. Klassen deles i tre grupper med ca. 10 personer i hver gruppe, med to gruppeveiledere i hver gruppe)

Åpent for

Rus- og psykisk helsearbeid - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto