Alkohol, psykisk helse og arbeidslivet (MRP210)

En stor del av folks alkoholbruk er knyttet til arbeidslivet, og har historiske røtter både nasjonalt og internasjonalt. Ulike bransjer, arbeidsforhold og arbeidskulturer ser ut til å påvirke alkoholbruken, og dette får forskjellige virkninger for kvinner og menn. Alkoholbruk i tilknytning til arbeid kan sees som å ha både positive og negative konsekvenser. Alkohol kan være effektivt ved teambuilding samt virke stressdempende og gi opplevelse av oppstemthet. Samtidig er skadevirkningene for arbeidslivet store i form av sykefravær, sykenærvær, i tillegg til at det kan være skadelig for både bedriftens omdømme og for det psykososiale arbeidsmiljøet. Emnet tar også opp problematisk spillatferd, samt bruk av medikamenter og illegalerusmidler i arbeidslivet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MRP210

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Studenten får mulighet til å tilegne seg kunnskap om psykisk helse og alkoholbruk i arbeidslivet gjennom forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og individuelt arbeid. Det søkes å utvikle en kritisk refleksjon over etiske vurderinger, egne etablerte holdninger til temaene og kjønnsutfordringer.

Følgende tema vil være sentrale og studeres:

 • kunnskaper om arbeidsrelatert alkoholbruk
 • kunnskaper om helsefremmende og helsehemmende faktorer i arbeidslivet
 • kritisk refleksjon over etiske vurderinger og egne holdninger

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om omfang, konsekvenser av arbeidsrelatert alkoholbruk
 • har avansert kunnskap om faktorer som hindrer arbeidsdeltakelse
 • har avansert kunnskap om inkluderende arbeidsliv
 • har avansert kunnskap om temaene i et kjønns -og folkehelsevitenskapelig perspektiv
 • har avansert kunnskap om forebyggingsstrategier og tidlig intervensjon
 • har kunnskap om arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter i arbeidslivet

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende denne kunnskapen om alkohol og psykisk helse tilknyttet arbeidslivet for å identifisere, vurdere og innhente adekvat hjelp for iverksetting av tiltak i arbeidslivet
 • kan anvende kunnskapen om alkohol og psykisk helse tilknyttet arbeidslivet i skriftlig materiell som ruspolicy, fagartikler ol.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan reflektere over arbeidslivet betydning for individ og samfunn
 • kan reflektere kritisk over alkoholbruk tilknyttet arbeidslivet
 • kan reflektere kritisk over folkehelsetiltak på arbeidsplassen

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fagnotat
Fagnotat på ca. 1500 ord. Fagnotat må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Silje Lill Rimstad

Studieprogramleder:

Trond Erik Grønnestad

Arbeidsformer

Det legges opp til studentaktive metoder der kunnskap hentes fra ulike kilder og forutsetter egen bearbeiding fra den enkelte student. Læringsformer vil foregå gjennom forelesninger, diskusjoner, filmer, gruppearbeid og individuelt arbeid på campus.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Arbeidsliv og rus (MHVR203_1) 10

Åpent for

Rus- og psykisk helsearbeid - Masterstudium.

Emnet er åpent for alle masterstudenter ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Ansatte i bedriftshelsetjeneste (BHT), ansatte innen HMS (helse, miljø og sikkerhet), ansatte innen personal og ledelse samt andre interesserte med relevant bachelorutdanning innen helse-og sosialfag vil kunne ta dette emnet som et enkeltemne.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto