Maskinkonstruksjon (MSK210)

Emnet fokuserer på dimensjoneringsgrunnlag for maskinkonstruksjon som omfatter materialvalg og dimensjoneringsprinsipper med hensyn til diverse sviktemekanismer. De grunnleggende prinsippene og gjeldende dimensjonerings standarder anvendes på vanlige maskindeler slik som aksling, lager, fjærer, bremser og forbindelseselementer som sveis- og skrueforbindelser. En kort innføring i studie av mekanismer og transmisjonssystemer er også angitt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSK210

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Grunnlag for maskinkonstruksjon (konstruksjonsmetodikk), standarder og normer, måleenheter og konstruksjonsmaterialer. Dimensjoneringsprinsipper, feilmodi og flytehypoteser. Fasthetsberegninger for skrue- sveise- og krympeforbindelser, toleranser og pasninger. Dimensjonering av diverse maskindeler, som for eksempel aksler og rotorer, fjærer og lager, koplinger og bremser. Innføring i studie av mekanismer og transmisjonssystemer (reim/kjededrift, tannhjul).

Læringsutbytte

Etter gjennomgått emne skal studentene ha tilstrekkelig kunnskap om funksjonen av vanlige maskinelementer og deres dimensjonering for å kunne løse enkle konstruksjonsoppgaver. Ved å delta i problembasert prosjektarbeid i grupper vil studentene få ferdigheter om maskinkonstruksjonsmetodikk og teamarbeid samt generell kompetanse om nytenkning, innovasjon og utvikling av produkter og maskintekniske systemer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1, MSK200 Materialteknologi

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og prosjektarbeid

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 7/10 4 Timer Bokstavkarakterer Hjelpemiddelhefte utarbeidet av foreleser
Rapport 3/10 Bokstavkarakterer Alle

Skriftlig eksamen gjennomføres med penn og papir. Det skal skrives en rapport basert på prosjektarbeid. Prosjektarbeidet utføres i grupper av 2 - 3 studenter i løpet av en periode på 5 uker. Alle deltakere i en gruppe får samme karakter basert på rapporten. Men, differiensering av karakteren kan vurderes dersom en student i en gruppe ikke har gjort tilstrekkelig innsats i gruppearbeidet. I slike tilfeller må alle medlemmer i gruppen vedlegge en skriftlig dokumentasjon om egen innsats i prosjektarbeidet. Dersom en student stryker på prosjektet kan studenten ta et nytt prosjekt med en ny tittel neste gang emnet går som normalt. Studenten må bestå både rapport og skriftlig eksamen for å bestå emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
For å få adgang til skriftlig eksamen i emnet må 7 av totalt 10 obligatoriske øvinger være godkjent.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Hirpa Gelgele Lemu

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

4 timer forelesning og 2 timer regneøvinger pr uke og prosjektarbeid i 5 uker med 2 timer veiledning per uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. Prosjektarbeidet utføres i grupper og karaktersettes.

Åpent for

Maskin, y-vei - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto