Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave Maskin MSKBAC

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende ingeniør.

Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette studiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSKBAC

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
En kandidat med fullført og bestått bacheloroppgave skal ha følgende læringsutbytte: - Kan jobbe selvstendig - Kan beskrive oppgaven klart og ryddig i henhold til fagområdets terminologi og uttrykksformer - Har erfaring med litteratursøk, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet - Kan anvende relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat - Kjenner til og kan begrunne relevante metodeverktøy og arbeidsmåter - Kan utrede problemstillingen og koble konklusjonen til problemstilling - Har evne til kritisk vurdering av eget arbeid - Kan forsvare høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger og slik være en god rollemodell - Kan utveksle synspunkter og erfaringer og opptre som nyttig og saklig aktør i en vitenskapelig debatt - Kan avgjøre når en vitenskapelig uenighet har karakter av å være en paradigmatisk uenighet og kan håndtere debatten deretter
Innhold
Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte noen av de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet som basis for å arbeide med en gitt oppgave. I tillegg omfatter oppgaven en organisert introduksjon til vitenskapsteori, der denne blir forklart gjennom en historisk presentasjon av de viktigste hendelsene i naturvitenskapens og filosofiens historie. På veien blir man kjent med mange av de kreative personene som har bidratt med ny kunnskap om naturen, og hvordan det de kom frem til stadig har endret vårt syn på naturen og oss selv. Den kreative prosessen som er en forutsetning for å frembringe ny kunnskap om naturen, blir også belyst.
Forkunnskapkrav
TEKBAV Vitenskapsteori og etikk- essay
Det vises til TN-fakultetets Regler for bachelor- og masteroppgaver for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut bacheloroppgave.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 A - F

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3-10.Antall forsøk, punkt 4:
https://lovdata.no/forskrift/2020-06-11-1508/§3-104. En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven.a.Det kan etter søknad innvilges et 2. forsøk dersom en kandidat ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan kandidaten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.b.En kandidat som ikke har bestått utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.c.Dekan selv skal gi utfyllende regler for gjennomføring, veiledning av bachelor- og masteroppgaver.En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.For mer informasjon: TEKBAV Vitenskapsteori og etikk, 0 sp:Essay i vitenskapsteori og etikk må være bestått før endelig karakter på oppgaven blir registrert og publisert.Emnebeskrivelse TEKBAVTekst gjennomføring og eksamen:Frist for innlevering av essay: 15. mars (essayet skal være på omtrent 5000 ord). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning. Essayet leveres elektronisk i Inspera.Karakter: bestått/ikke beståttStudenter som ikke leverer i henhold til fristen, vil bli registrert med «Ikke møtt» og vil ikke få tilgang til TEKBAV før året etter. Studenter som ikke får bestått, får mulighet til å levere på nytt innen 3 uker etter sensuren på essayet foreligger. Det forutsettes at både bacheloroppgaven og essay er bestått før endelig karakter og studiepoeng gis i emnet. For studenter som skal skrive oppgave på høstsemesteret, tillates det at TEKBAV vitenskapsteori og etikk tas vårsemesteret før. Det er ikke mulig å ta TEKBAV ett år før oppgaven skal skrives.Har kandidat bestått vitenskapsteori og etikk tidligere, kan denne godskrives dersom en skriver en ny bacheloroppgave (ved stryk eller forbedring av karakter på oppgaven).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Vitenskapsteori og etikk:

Frist for innlevering av essay: 15. mars (essayet skal være på omtrent 5000 ord). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning.

Karakter: godkjent/ikke godkjent. De som ikke får godkjent, får mulighet til å levere på nytt innen 2 uker etter sensuren på essayet foreligger. Godkjent er forutsetning for at studenten får lov til å levere bacheloroppgaven sin.

For studenter som skal skrive oppgave på høsten, tillates det at vitenskapsteori og etikk tas vårsemesteret før. For de som har oppgave på våren, er det ikke mulig å ta vitenskapsteori og etikk året før.

MERK! Trekkfrist for våren er 1. april.

Har man bestått vitenskapsteori og etikk kan denne godskrives dersom en skriver en ny bacheloroppgave (ved stryk eller forbedring av karakter).

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Dimitrios Pavlou
Faglærer: Morten Andre Langøy
Faglærer: Yihan Xing
Faglærer: Lin Li
Faglærer: Per Arne Bjørkum
Faglærer: Ove Mikkelsen
Ansvarlig laboratorieøvelser: Yaaseen Ahmad Amith
Faglærer: Knut Erik Teigen Giljarhus
Faglærer: Torfinn Havn
Emneansvarlig: Dimitrios Pavlou
Ansvarlig laboratorieøvelser: Johan Andreas Håland Thorkaas
Faglærer: Hirpa Gelgele Lemu
Faglærer: Vidar Folke Hansen
Faglærer: Chandima Ratnayake Ratnayake Mudiyanselage
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer

Prosjektarbeid. Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig.

Undervisningen i vitenskapsteori vil gå 4 timer pr uke i uke 2, uke 3, uke 4, uke 5 og uke 6. Det legges opp til at undervisningen blir streamet. Frist for innlevering av essay er 15. mars (essayet skal være på mellom 7 - 10 sider). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning. Innlevering skal skje via Canvas.

Åpent for
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Følger prosedyrer utarbeidet ved TN-fakultetet
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Vitenskapsteori og etikk (BIB460) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto