Forskningsmetode og prosjektseminar (MSO130)

Emnet skal gi en innføring i samfunnsforskning, og kunnskap om ulike tilnærminger innenfor samfunnsvitenskapelige forskning. Emnet skal gi kunnskap og ferdigheter i både kvalitative og kvantitative forskningsdesign som grunnlag for selvstendig vitenskapelig arbeid. Formålet er å støtte og bidra til at studentene kommer videre i sitt arbeid med masteroppgaven.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSO130

Versjon

3

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er fokusert på studentens eget arbeid med å utvikle foreløpig prosjektplan for masteroppgaven.

I tillegg vil man gjennomgå:

 • Kvantitative metoder og statistisk analyse
 • Kvalitative metoder og kvalitativ analyse
 • Litteraturstudier: en innledning
 • Mixed Methods: en innledning

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha oppnådd følgende læringsmål:

Kunnskap

 • Kunne redegjøre for hva vitenskapelig forskningsmetode er
 • Ha kunnskap om kvalitative og kvantitative metoder, og hvilken type kunnskap de ulike forskningstradisjonene kan bidra med i samfunnsvitenskap
 • Kunnskap om statistiske begreper og statistiske analyser (univariat-, bivariat- og multivariat analyse)
 • Kunnskap om kvalitative begreper og kvalitative analyser (særlig tekstanalyse

Ferdigheter

 • Anvende kvantitative og kvalitative forskningsmetoder på et grunnleggende nivå, og tolke resultater fra studier med både kvalitativ og kvantitativ tilnærming.
 • Arbeide selvstendig med beskrivelser av fordelinger på enkeltvariabler, og sammenhenger mellom flere variabler
 • Arbeide selvstendig med kvalitativ forskning
 • Anvende tematisk tekstanalyse
 • Studentene skal ha inngående kunnskap om eksisterende forskning på valgte forskningsområde, og de skal kunne finne forskningslitteratur som er relevant for masteroppgaven.
 • Studentene skal ha kunnskap om oppgaveskriving.
 • Studentene skal kunne presentere sitt prosjekt på en strukturert og helhetlig måte.
 • Studentene skal meste både teori og metode som skal tas i bruk senere i masterskrivingen.
 • Studentene skal kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

Generell kompetanse

 • Kritisk evne til å vurdere når kvantitativ og / eller kvalitativ forskning er hensiktsmessig, og gjøre metodiske refleksjoner knyttet til forskningsspørsmål
 • Utvikle evnen til kritisk å reflektere over forskningsetiske spørsmål
 • Studentene skal bidra til nytenkning, og de skal kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Foreløpig prosjektplan for masteroppgaven

Denne obligatoriske aktiviteten må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning vil bli trukket fra eksamen.

Foreløpig prosjektplan for masteroppgaven: Det leveres en foreløpig prosjektplan for masteroppgaven. Omfang 5 - 10 sider. Referansestil: APA 7th. Studentene får skriftlig tilbakemelding som forberedelse til levering av endelig prosjektplan.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Brita Gjerstad

Emneansvarlig:

Mikhail Gradovski

Emneansvarlig:

Kathrine Skoland

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og selvstudium. Studentaktive, dialogiske og problembaserte læringsformer med fokus på refleksjon og analyse vil særlig bli vektlagt.

Åpent for

Sosialfag - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto